Metsäpalsta

Hyvin saavutettavissa oleva 29,3 ha metsätila Tuupovaaran Öllölässä. Pääosin kesäkorjuukelpoisista viljavista kangasmaiden kasvupaikoista koostuvalla kiinteistöllä on metsä- tai kitumaata 26,9 ha. Kehitysluokkajakaumaltaan puusto painottuu nuoriin kasvatusmetsiin, joita on noin 55 % pinta-alasta. Kasvuisien rauduskoivikoiden osuus pinta-alasta on merkittävä. Taimikoita tai uudistusrästejä arviokohteella ei ole lainkaan. Kohteelle tulee metsäautotie.
Tilalla olevaa puustoa on viimeksi harvennettu v.2021. Ainespuuston määrä on arvion mukaan 3448 m3. Ainespuusta tukkipuun osuus on noin 24 %. Tulevalla 5-vuotiskaudella ensiharvennushakkuita on noin 15 ha alalla. Kaupan kohde sisältää noin 2 ha kokoisen lammen.
Parasta arvokasvuvaihetta lähestyvä metsätila. Lisätietoja saa välittäjältä!

Kaavatilanne

Yleiskaava