Mainos

1,6 milj. euroa apurahoja

Metsämiesten Säätiön uudisti strategiansa. Toiminta ja apurahat kohdennetaan metsäalalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin, osaamisen ja henkisen pääoman edistämiseen. Apurahojen haku uusituin kriteerein on avoinna 1.12. - 31.1. osoitteessa www.mmsaatio.fi.

Rahoituksen painopistealueita on kuusi ja niiden puitteissa rahoitetaan koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tuetaan painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

1) Osaaminen – osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

Osaamisen ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen sekä muutoksen ymmärtäminen kasvattavat alan asiantuntijaresursseja. Ne varmistavat parhaan osaamisen kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Laadukas, resurssiviisas ja työmarkkinoiden tarvetta vastaava koulutus sekä siihen liittyvä koulutuksen ja osaamisen tutkimus
 • Metsäalan osaamistarpeiden tutkimus ja seuranta sekä alan koulutusjärjestelmien kehittäminen
 • Metsäosaamisen varmistaminen alaan kytkeytyvillä toimialoilla sekä toimialojen rajapinnoilla
 • Työelämäoppimisen ja -valmiuksien kehittäminen.

2) Hyvinvointi – metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia

Metsäalan osaajien työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden varaan. Tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat verkostot.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tutkimus sekä osaamisen ja sen kehityksen seuranta
 • Alan ammatti-identiteetti ja sen kehittäminen
 • Johtamisen, luovuuden, esimiestyön ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Ihmisten vuorovaikutustaidot, erilaisuuden tuntemus ja hyödyntäminen.

3) Verkostot

Metsäalalle syntyy jo olemassa olevien verkostojen lisäksi jatkuvasti uusia ihmisten, yritysten, toimialojen ja kansallisuuksien välisiä verkostoja, joissa toimiminen edellyttää uudenlaisia taitoja.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäosaajien verkosto-osaamisen ja -valmiuksien sekä verkostojohtamisen kehittäminen
 • Metsäalan yhteistyöverkostojen ja yhteistyön vahvistaminen yli perinteisten toimialarajojen
 • Opiskelijoiden kansainvälistymisen, opiskelijajärjestöjen sekä alan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön tukeminen.

4) Tunnettuus – metsäalan tunnettuus ja vetovoima

Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäalan uudistumisen tunnetuksi tekeminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen
 • Metsäalan työn merkittävyyden ja merkityksellisyyden tukeminen
 • Metsäviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen.

5) Metsäsuhde ja -kulttuuri

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Metsäkulttuuri auttaa ymmärtämään alan nykytilaa ja lisää metsätyön arvostusta sekä alan ammattilaisten henkistä hyvinvointia.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Suomalaisen metsäsuhteen ymmärtäminen ja hyödyntäminen alan kehittämisessä
 • Elinvoimainen ja monipuolinen metsäkulttuuri alan vetovoimatekijänä
 • Metsäkulttuuriperinnön säilyttäminen ja esilletuonti.

6) Ennakointi – metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen

Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla siihen suomalainen metsäalan osaaminen säilyttää kansainvälisen edelläkävijän aseman. Ennakoinnin tulee realisoitua viestintänä ja keskusteluna siitä mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Tulevaisuuden muutosten analyysi, tulkinta ja ennakointi sekä vaikutukset metsäosaajiin
 • Metsäalan koulutus- ja tutkimustarpeiden ennakointi
 • Kansallinen ja kansainvälinen metsäpolitiikka sekä sitä tukeva tutkimus ja analyysi.

Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina Säätiön kotisivuilta.

Lisätietoja osoitteesta www.mmsaatio.fi

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.