Kysymyksiä metsäverotuksesta

Metsälehden veroasiantuntija Hannu Jauhiainen vastaa lukijoiden metsäverotusta koskeviin kysymyksiin. Kysymykset on julkaistu Metsälehdessä.

Verotus

Yhtymän puunmyynnin verotus
Osaketappion kuittaaminen
Sijoitusmetsän tappio
Klapien korjuukulut
Klapikoneen vuokratulot

Vähennykset

Raivaussahan osto
Vuosimeno vai poisto
Osakkaan matkakulut
Traktorin kulujen vähentäminen
Talkoolaisen ruokakulut
Kulujen vähentäminen
Peräkärryn myynti

Hankintatyö

Hankintapuiden kirjaaminen
Onko hakkuutähteiden korjuu hankintaa?
Reunapuiden korjuu

Verotus

Jos yhtymä myy puuta 60 000 euron edestä, meneekö 30 000 euron yli menevästä osuudesta veroa 34 prosenttia?

Yhtymän metsätalouden tulos jaetaan osakkaiden verotukseen osuuksien suhteessa. Jos yhtymässä on esimerkiksi kaksi osakasta ja tulot vähennysten jälkeen ovat 60 000, niin kummallekin tulee 30 000 euron tulot.
Kummankin osakkaan veroaste määräytyy osakkaan omien pääomatulojen mukaan. Jos kummallakaan ei ole muita pääomatuloja, veroja menee tuloista 30 prosentin mukaan.

Miten voin kattaa puunmyyntituloilla osakemyynnistä tulleen tappion?

Vuoden 2016 alusta alkaen syntyneet luovutustappiot voi vähentää verovuoden pääomatuloista, siis esimerkiksi metsätalouden puhtaasta tulosta. Puunmyyntituloilla voi siten nollata osakemyynnin tappiot. Verottaja tekee vähennyksen viran puolesta.

Voiko sijoitusmetsästä aiheutuneet tappiot vähentää sijoitusosakkeiden tuotosta?

Metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään muista pääomatuloista, jos niitä on.

Koneyrittäjä korjasi muun hakkuun yhteydessä laskuuni koivukuitupuuta seitsemän kuutiota. Nämä puut tein klapeiksi kesän aikana. Aion myydä klapit ensi vuonna. Miten hankintatyön arvo ja kulut vähennetään?

Hankintatyö kirjataan tehdyksi aina tekovuonna 2C-lomakkeen taustapuolelle. Koneyrittäjälle maksettu korvaus vähennetään maksuvuoden verotuksessa. Jos polttopuiden hankinnasta on aiheutunut muita kuluja, nekin vähennetään syntyvuoden verotuksessa, vaikka polttopuista ei vielä olisikaan saatu tuloja.
Työn arvo vähennetään käteiskaupan arvosta – siis klapien myyntitulosta – sinä vuonna, kun klapit myydään ja niistä saadaan tuloja.
Hankintatyön ilmoittaminen ja sen arvon vähentäminen saattavat siten sattua eri vuosille. Tämä on etenkin pienimuotoisessa klapikaupassa tavanomaista, koska puita yleensä kuivatetaan yksi vuosi.

Jos vuokraan kyläläisille klapikonetta ja perin siitä vuokraa, niin miten se ilmoitetaan verotuksessa?

Metsätalouden kalustoon kuuluvasta koneesta saatu vuokratulo on maatalouden tuloa ja ilmoitetaan siten maatalouden 2-lomakkeella. Näin tehdään myös silloin, kun metsänomistaja ei harjoita varsinaista maataloutta. Myös muut metsätaloudesta saadut vuokratulot ilmoitetaan maatalouden tulona.
Jos klapikone kuuluu yksityistalouteen, sen vuokratulot ovat muuta pääomatuloa. Ne ilmoitetaan esitäytetyllä verolomakkeella.

Vähennykset

Voiko raivaussahan ostokulun, 850 euroa, vähentää kerralla muissa menoissa?

Raivaus- ja moottorisahan ostokulut voi vähentää kerralla vuosimenoina.

Voiko kunnostusojituksen suunnittelukulut laittaa vuosimenoksi vai ovatko ne poistoina vähennettäviä kuluja?

Kunnostusojituksen kulut, vaikka ne tulisivat maksuun eri vuosina, kootaan yhteen ja saatu hankintameno vähennetään 15 prosentin vuosipoistoin. Poistojen teko aloitetaan ojituksen valmistumisvuonna.
Aikaisemmin maksettujen kulujen, kuten esimerkiksi suunnittelukulujen, arvonlisäverot kirjataan palautettavaksi kuitenkin maksuvuoden verotukseen.

Metsäyhtymän osakas tekee metsätöitä. Voiko hän tehdä matkoista laskun, jossa korvaus on 0,41 euroa kilometriltä?

Yhtymän osakas ei voi laskuttaa kodin ja metsän välisiä matkoja yhtymältä.
Muista matkoista yhtymän tai kuolinpesän osakas voi tehdä matkalaskun ja laskutusperusteena voi olla Verohallinnon hyväksymä korotettu kilometrikorvaus, joka on 0,41 euroa kilometriltä vuonna 2017. Lasku voidaan kirjata viime vuoden verotukseen, jos se on tehty ja maksettu viime vuoden aikana.

Omistan vanhan traktorin, jota käytän satunnaisesti metsätaloudessa. Voinko vähentää traktorin todelliset kulut vai tehdäänkö vähennykset tuntitaksan mukaan?

Kalustoon kuulumattoman traktorin metsätalouden kulut on käytännöllisintä vähentää Verohallinnon ohjetaksan mukaan eli 11 euroa tunnilta. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea traktorin vuosikulut ja kirjata niistä metsäkäytön osuus vähennykseksi.

Paljonko voi vähentää talkoolaisen ruokakuluja päivässä?

Verohallinnon ohjeen mukaisesti talkoolaisen ruokakuluina voi vähentää 6,30 euroa päivältä.

Uutena metsänomistajana minulle on syntynyt metsätalouden menoja, mutta tuloja ei ole vielä tullut. Voinko vähentää kulut ansiotuloverotuksessa vai voiko kulut vähentää vain metsätalouden tuloista?

Metsätalouden menot kirjataan aina 2C-lomakkeelle, riippumatta siitä, onko verovuonna metsätalouden tuloja. Verottaja vähentää syntyvän metsätalouden alijäämän verovelvollisen muista pääomatuloista tai alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Metsätalouden menot saa siten vähennykseksi vuosittain, vaikka metsätalouden tuloja ei olisikaan.
Tilanteessa, jossa alijäämähyvitystäkään ei voida tehdä, syntyy metsätalouden tappio. Sen voi vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista.

Ostin muutama vuosi sitten peräkärryn, jonka laitoin metsäverotukseen. Olen tehnyt siitä säännönmukaiset poistot vuosittain. Jos nyt myyn kärryn pois, miten myynti käsitellään verotuksessa? Olen arvonlisäverovelvollinen.

Peräkärrystä pitää tehdä luovutusvoittoverolaskelma ja -ilmoitus. Myyntihinnasta vähennetään poistamaton hankintameno. Jäljelle jäävä osuus on luovutusvoittoa.
Jos myyntihinta on alle 1 000 euroa ja verovelvollisella ei ole muita luovutusvoittoja, luovutusvoitto on verovapaa.
Myyntihinnan arvonlisävero tilitetään valtiolle arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä.

Hankintatyö

Hankintapuiden korjuu jäi loppuvuoteen ja metsäyhtiön puukauppamaksu tuli vasta tämän vuoden puolella. Voinko kirjata tulot vuodelle 2016? Ensi syksyksi on taas tiedossa hankintakorjuuta ja 125 kuutiometrin raja voi ylittyä, jos puut kirjautuvat tämän vuoden verotukseen.

Hankintakaupassa puun korjuutyö ja puukaupan maksut käsitellään toisistaan erillään. Hankintatyö kirjataan tehdyksi aina tekovuodelle riippumatta siitä, milloin puukaupan maksut tulevat. Vastaavasti maksut kirjataan sen vuoden verotuksen, kun ne on saatu.
Kysyjän tapauksessa työn arvo lasketaan viime vuoden 2C-verolomakkeen taustapuolelle. Se jätetään uinumaan ja vähennetään vasta vuoden 2017 verotuksessa tämän vuoden puolella saadusta puukaupan arvosta.
Vuoden 2017 verolomakkeelle tulevat siten sekä vuoden 2016 ja 2017 puukaupan arvot sekä niiden hankintatöiden arvojen vähennykset. Vuoden 2017 lomakkeen taustapuolelle kirjataan tehdyksi vain vuoden 2017 hankintatyö. Näin kahden vuoden työmäärä ei kasaudu samalle vuodelle ja aiheuta 125 kuutiometrin rajan ylitystä.

Keräsin hakkuutähteitä ja ajoin ne omalla maataloustraktorilla tienvarteen. Myin ne energiapuuna paikalliselle energialaitokselle. Olen lisäksi myynyt noin 100 kuutiometriä hankintapuuta. Lasketaanko hakkuutähteiden korjuu hankintatyöksi?

Energiapuun korjuu on samanlaista hankintatyötä kuin normaalin puutavarankin korjuu. Hakkuutähteen kasaukselle ja ajolle on laskettava työn arvo ja se kirjataan hankintatyölaskelmaan muun puutavaran kanssa. Jos näin saatu korjuumäärä ylittää 125 kuutiometriä, ylimenevä osuus hankintatyön arvosta on ansiotulona verotettavaa tuloa.

Sähköyhtiön toimesta metsätilallani tehtiin reunavyöhykehakkuu. Puut myytiin valtakirjakaupalla hankintakauppana. Sähköyhtiö siis maksoi puun korjuun. Kirjataanko näin saatu puukauppatulo veroilmoituksen pysty- vai hankintakaupaksi?

Kun puut on myyty tienvarteen korjattuna, kyseessä on hankintakauppa. Koska sähköyhtiö on maksanut korjuun, ei kaupan arvosta synny mitään korjuukuluja vähennettäväksi.