Metsätietäjän käyttöehdot

20.05.2023

Metsätietäjä

1 Yleistä

Tällä Sopimuksella sovitaan käyttöehdoista Tapio Palvelut Oy:n (myöhemmin Palveluntarjoaja) ja Asiakkaan (myöhemmin Käyttäjä) välillä koskien Metsätietäjä-verkkopalvelua (myöhemmin Palvelu tai Metsätietäjä). Tämä Sopimus tulee voimaan heti, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Metsätietäjä-palvelun käyttäjäksi.

1.1 Metsätietäjä on Metsälehden kesto- ja digitilaajille tarkoitettu lisäpalvelu, joka vaatii voimassa olevan Metsälehden tilauksen. Metsätietäjän käyttäjällä tarkoitetaan jokaista käyttäjää, jolla on tunnukset palveluun.

1.2 Metsätietäjä on tietoverkon välityksellä toimiva sähköinen työkalu oman metsän metsänhoitoa varten. Käyttäjä sitoutuu lisäämään Metsätietäjään ensisijaisesti omistuksessaan tai hallinnassaan olevia metsäkiinteistöjä. Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää Metsätietäjää tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja Palvelun sisältö voi muuttua merkittävästi Sopimuksen voimassa ollessa. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelun Käyttäjiä kehitystyöhön liittyvistä muutoksista, päivityksistä ja muista uusista ominaisuuksista Metsälehti.fi-verkkosivustolla tai muulla valitsemallaan tavalla.

1.3 Metsätietäjän käyttö edellyttää tunnusten luomisen Metsälehti.fi-verkkopalveluun. Metsälehti.fi ja Metsätietäjä voivat hyödyntää samoja käyttäjätunnuksia sekä asiakkuuteen liittyviä tarvittavia tietoja.

1.4 Metsätietäjää saa käyttää tunnusten luomisen jälkeen vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnus ja salasana huolellisesti niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa palvelun väärinkäytöksistä tilanteessa, jossa Käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana on joutunut ulkopuolisen haltuun. Mikäli Käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana on joutunut oikeudettomasti sivullisen tietoon, vaihtaa Palveluntarjoaja Käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan, mikäli Käyttäjä itse ei pysty tätä tekemään. Ongelmatilanteissa Käyttäjän tulee olla yhteydessä Metsälehden asiakaspalveluun.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ensisijaisesti omien metsäkiinteistöjensä tutkiskeluun. Palvelua ei saa hyödyntää muulla tavalla tai millään muotoa eikä valmistaa uusia teoskappaleita tai asettaa yleisön saataville.

1.5 Käyttäjä ei saa toiminnallaan ylikuormittaa tai muilla tavoilla vahingoittaa Palvelua siten, että näistä toimista aiheutuu haittaa Palveluntarjoajalle.

1.6 Käyttäjä on velvollinen Metsätietäjää käyttäessään noudattamaan näiden käyttöehtojen ohella Suomen lakia, hyvää tapaa ja viranomaisten määräyksiä.

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Käyttäjän luovuttamia henkilötietoja tarvitaan käyttäjän asianmukaiseksi tunnistamiseksi ja yksilöitävän Palvelun käyttämistä varten.

3 Palvelun tietosuoja

3.1 Palveluntarjoaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Pääsy Käyttäjän tietoihin on vain Palveluntarjoajan palveluksessa olevilla työntekijöillä sekä Metsätietäjän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavilla tahoilla, joita velvoittavat salassapitosopimukset.

3.2 Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

4 Palvelun sisältö

4.1 Palvelu on laadittu Suomen lakien, vakiintuneiden hyvien tapojen ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän itsensä tuottamasta sisällöstä, oikeuksista tai velvollisuuksista. Kiinteistöjen ja metsävarojen tiedot perustuvat Suomen metsäkeskukselta saatuun avoimeen metsä- ja luontotietoon. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää Metsätietäjän kautta saamaansa metsävara- tai muuta tietoa sellaiseen tarkoitukseen, johon Käyttäjä ei ole saanut Palveluntarjoajalta nimenomaista etukäteen annettua kirjallista lupaa.

4.2 Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu Käyttäjän omien kiinteistötietojen tarkasteluun. Palvelu käyttää Suomen metsäkeskuksen kaikille avointa sähköisesti saatavilla olevaa metsävaratietoa, joka ei sisällä metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja.

4.3 Selvyyden vuoksi todetaan, että Metsätietäjä ei korvaa metsäammattilaisen kanssa tehtyä metsäsuunnitelmaa.

4.4 Metsätietäjässä esitettävät metsäomaisuuden tulo- ja menoarviot perustuvat laskentamalleihin ja pitkän aikavälin keskimääräisiin hintoihin. Nämä arviot ovat suuntaa antavia eivätkä niihin liittyvät tuotto- tai kustannusarviot ole sitovia. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos käyttäjä toteuttaa Palvelun kautta saadun suunnitelman ja metsästä saatava tuotto poikkeaa suunnitelmassa ilmoitetusta arviosta.

4.5 Metsätietäjässä esitettyjä tietoja ei ole maastotarkastettu.

5 Laitteet ja tietoliikenneyhteydet

5.1 Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa Metsätietäjän käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista, sekä laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen, jos Käyttäjän käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden. Käyttäjä vastaa Metsätietäjän käytön vaatimasta omasta tietoliikenneyhteydestään ja laitteidensa tietoturvasta kaikilta osin.

6 Palvelun ylläpito

6.1 Metsätietäjään liittyvät mahdolliset häiriöt tai siihen tehtävät huoltotoimenpiteet voivat aiheuttaa tilapäisiä katkoja Palvelun käyttöön. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan näistä Metsälehti.fi-sivustolla tai muulla valitsemallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Metsätietäjä tai osa siitä pois käytöstä huollon, päivityksen tai muun syyn vuoksi ennakkoon ilmoittamatta. Palveluntarjoaja ei anna käyttäjätukea Palveluun.

7 Oikeudet Palveluun

7.1 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai kolmansille osapuolille. Luvaton kopiointi ja muu Palveluntarjoajan tekijänoikeuksia loukkaava toiminta on ehdottomasti kielletty. Palvelun kaikki tekijänoikeudet omistaa Palveluntarjoaja. Käyttäjälle annetaan ajallisesti rajoitettu tämän Sopimuksen mukainen käyttöoikeus Palveluun. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Palveluntarjoajan nimenomaista etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

7.2 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen antamaan Käyttäjälle alennusta Metsälehden tilaushinnasta korvauksena siitä, että oikeus käyttää tilaukseen sisältyvää Palvelua poistuu mistä tahansa syystä.

7.3 Palveluntarjoajalla on oikeus laatia Metsätietäjästä tilastoja ja analyysejä sisäiseen käyttöönsä.

8 Tarkastusoikeus

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa Käyttäjän Metsätietäjään esittämiä tietoja sen mukaisesti, mitä Palvelun tuottaminen edellyttää.

9 Tietojen tallentaminen

9.1 Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa Käyttäjän palveluyhteydenotot ja verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä ja Palveluntarjoaja voi käsitellä Käyttäjän järjestelmään tallentamaa tietoa Palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Palveluntarjoaja tallentaa myös Käyttäjän rekisteröintitiedot Käyttäjän luodessa tunnukset Palveluun.

10 Käyttöehtojen ja palvelun muuttaminen

10.1 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja sekä muita mahdollisia palveluehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista verkkopalveluehtojen tai muiden palveluehtojen muutoksista Käyttäjälle kohtuullisessa ajassa Metsälehti.fi-verkkosivustolla tai muulla valitsemallaan tavalla.

10.2 Palveluntarjoaja pidättää itselleen kaikki oikeudet muuttaa, lisätä, muokata ja poistaa Metsätietäjän ominaisuuksia ja muokata Palvelua. Tällaisista toimenpiteistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden suorittamista.

11 Palvelun käytön lopettaminen

11.1 Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön poistamalla Palvelusta kaikki lataamansa kiinteistöt.

11.2 Palvelun käytön loppuessa Käyttäjän käyttäjätiedot Palvelusta viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua kiinteistöjen poistosta. Mikäli Käyttäjä haluaa poistaa tunnuksensa kokonaan (Metsätietäjä ja Metsälehti.fi), tulee hänen ottaa yhteyttä Metsälehden asiakaspalveluun. Jos tilaus uusitaan vuoden sisällä lehden perumisesta, talletetut käyttäjätiedot saattaa olla mahdollista palauttaa esimerkiksi kiinteistötietojen osalta.

12 Palvelun käytön rajoittaminen ja peruminen

12.1 Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Käyttäjän käyttöoikeutta tai perua Käyttäjän käyttöoikeus, jos Käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai lakia tai muuten toimii Palveluntarjoajaa kohtaan vahingollisesti käyttäessään Palvelua.

12.2 Palveluntarjoaja vapautuu käyttöehtojen mukaisista velvoitteista tilanteessa, jossa velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen este on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Palveluntarjoajasta ja Käyttäjästä riippumaton syy.

12.3 Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen milloin tahansa ilman korvausvastuuta Käyttäjälle.

13 Vastuunrajoitus

13.1 Palvelu on lähtökohtaisesti hyvin tietoturvallinen käyttää. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa mahdollisista verkkoympäristöstä Käyttäjälle aiheutuneista erilaisista kolmansien osapuolien aiheuttamista tietokoneviruksista, haittaohjelmista tai muista vastaavista haitoista, joita Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella poistaa tai estää.

13.2 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä mahdollisesti aiheutuvista tai niihin mahdollisesti liittyvistä vahingoista, esim. saamatta jääneestä voitosta tai muista tuloista tai virheellisistä laskelmista tai puutteista tai määräaikojen ylityksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta, eikä niiden uudelleen tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista.

14 Vahingonkorvausvastuu

14.1 Käyttäjä vastaa Palvelussa tekemistään toimista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

14.2 Käyttäjä vastaa Palveluntarjoajalle aiheuttamastaan vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstä näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

14.3 Palveluntarjoaja ei koskaan ole vastuussa Käyttäjän lain tai vakiintuneiden tapojen tai näiden käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käyttämisestä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

15 Viestintä

15.1 Käyttäjä vastaa Metsätietäjän kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja, ellei lainsäädännöstä johdu toisin.

15.2 Palveluntarjoajan lähettämä ilmoitus tai muu viesti katsotaan tulleen Käyttäjän tietoon silloin, kun tiedot on ladattu Palveluun tai julkaistu muulla sopivalla tavalla.

15.3 Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Palveluntarjoajalle muuttuneista yhteystiedoista, muutoksista Palvelussa oleviin kiinteistöihin tai niiden omistussuhteisiin. Jos tietojen Palveluun lataaminen edellyttää tiedon kohteen kaikkien osapuolten hyväksyntää tai suostumusta, Käyttäjä vastaa näiden tarvittavien hyväksymisten ja suostumusten hankkimisesta.

16 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

16.1 Metsätietäjän käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat Käyttäjän ja Palveluntarjoajan väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun tai sovintoon, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa suomen kielellä.