Mainos

Onnistuneen puukaupan ABC

Tasaisin väliajoin toteutettavat hakkuut ylläpitävät metsän arvoa ja ovat osa hyvää metsänhoitoa. Hakkuut vauhdittavat metsänkasvua ja antavat myös tuloa metsänomistajalle.

Puukauppa lähtee liikkeelle sopivan kumppanin valinnasta. Asiakaslähtöisyys puukaupassa tarkoittaa asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua, hyvää korjuujälkeä, mutta myös tukkien tarkkaa katkontaa ja talteenottoa. Mikäli katkontaa ohjataan suoraan tehtaalta, tehtyjen sahatavarakauppojen perusteella, saadaan metsästä juuri oikea määrä oikeanlaista tukkia ja hävikin määrä jää pieneksi. Metsänomistajan kannalta tämä tarkoittaa parasta mahdollista metsätuloa.

 

Tarjousta edeltää metsäkäynti

Hankintaesimies määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan. Alueittain toimivien hankintaesimiesten tehtävänä on vastata sahan puunhankinnasta mutta samalla toimia myös asiakkaan apuna kaikissa metsänhoitoon ja puun korjuuseen liittyvissä kysymyksissä.

Jokaisesta metsäkaupasta laaditaan kulloistakin hakkuualaa koskeva tarjous. Tarjouksen antamista edeltää metsäkäynti, joka on metsänomistajalle maksuton. Halutessaan metsänomistaja voi lähteä mukaan metsäkäynnille. Tämä on suositeltavaa etenkin harvemmin puukauppaa tekeville metsänomistajille.

Metsäkäynnin yhteydessä hankintaesimies arvio puuston laadun ja määrän, tekee metsänkäyttöilmoituksen, kartoittaa puiden varastopaikat ja tarkastaa kulkuoikeudet. Samalla voidaan käydä läpi myös muita metsän hoitoon liittyviä asioita. Metsäkäynnin perustella hankintaesimies laatii puukauppatarjouksen.

Avaimet käteen tai omatoimisesti

Ensimmäinen myyntituloa tuottava harvennushakkuu on syytä tehdä hyvissä ajoin, jotta metsän kunto ja sen myötä tulevaisuuden tuotto ei kasvutilan- ja valonpuutteen vuoksi heikkene. Heikkolaatuisemmat puut hakataan ja metsään jätetään suorarunkoiset, ympäröivää puustoa nopeammin kasvavat ja parempilaatuiset puut.

Päätehakkuu eli uudistushakkuu on metsänkasvatuksen viimeinen vaihe ja samalla metsän uudistamisen alku. Päätehakkuussa vanha puusto poistetaan kokonaan tai lähes kokonaan. Hakkuutyyppi valitaan kohteen mukaan; Hakkuutyyppejä ovat avohakkuu, siemenpuuhakkuu ja suojuspuuhakkuu.

Tukkikauppaa tehdään joko pystykaupalla tai hankintakaupalla. Pystykaupassa metsänomistaja luovuttaa valitsemalleen puun ostajalle hakkuuoikeuden sovitulle metsäalalle ja puun ostaja vastaa sekä puunkorjuusta että sen kustannuksista. Kauppahintaan vaikuttavat puusto, leimikon koko, korjuuajankohta, hakkuutapa sekä kohteen sijainti.

Westas Group, yksi Suomen suurimmista yksityisistä puunjalostuskonserneista, käyttää korjuussa alueellisia korjuu- ja kuljetusyrittäjiä. Sertifioitu, tuttu hankintaketju panostaa tarkkaan katkontaan sekä hyvään korjuujälkeen ja jättää noin 30 % hakkuutähteistä maastoon metsän luonnollisen ravinnetasapainon säilyttämiseksi.

Hankintakaupassa vastuu puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista, tarvittavista paperitöistä, puutavaran sovitunkaltaisesta laadusta sekä puun kuljetuksesta on sen sijaan metsänomistajalla. Metsänomistaja valitsee korjuu- ja kuljetusyrittäjän ja päättää tämän kanssa katkonnasta. Hankintakaupassa omistusoikeus puutavaraan siirtyy ostajalle vasta metsänomistajan allekirjoitettua mittaustodistuksen.

Puukaupan lopullinen hinta määräytyy mittauksen perusteella. Puutavara mitataan joko hakkuukoneen mittalaitteella tai tehdasmitalla. Metsänomistaja saa puutavaran luovutuksen yhteydessä mittaustodistuksen, johon on mittaustulosten lisäksi merkitty eri puutavaralajit yksikköhintoineen sekä lopullinen kauppahinta.

 

Olisiko nyt puukaupan aika?

Westas Groupilla työskentelee 14 osaavaa hankintaesimiestä, pitkän linjan puukaupan ammattilaista, jotka ovat metsänomistajan apuna kaikissa puukaupan vaiheisiin ja metsän hoitoon liittyvissä asioissa. Tutustu oman alueesi hankintaesimieheen täällä.

Katso Puukaupan ABC-video

https://www.youtube.com/watch?v=gESeIHllRMo

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.