Mainos

Suometsänhoidon ABC

60- ja 70-luvuilla Suomessa kunnostettiin merkittävä määrä liian veden vaivaamia puuntuotantoon soveltuvia metsämaita. Näillä soilla kasvaa tällä hetkellä harvennushakkuuikäistä metsää. Lisäksi vuosia sitten tehtyjen toimien kuivatusvaikutus on nyt tullut tiensä päähän, joten vesitalouden kuntoonlaitto on jälleen ajankohtaista. Kunnostusojituksella parannetaan puuston kasvuolosuhteita huomattavasti ja saadaan metsä tuottamaan paremmin.

Mitä kunnostusojituksessa tehdään?

Kunnostusojituksessa avataan vanhat ojat ja tarpeen mukaan täydennetään ojaverkkoa uusilla ojilla. Ojia kaivetaan noin 40 metrin välein, ja työ aloitetaan pienimmistä ”latvaojista”. Pääojat kunnostetaan viimeisenä. Kaivujen yhteydessä rakennetaan myös tarvittavat piennartasanteet puunkorjuuta varten.

Kunnostusojituksissa huolehditaan vesiensuojelusta toteuttaen tarvittavat vesiensuojelurakenteet. Lisäksi kunnostusojitus pyritään tekemään kesäkaudella, jolloin veden virtaama on vähäisimmillään ja ojien syöpymisriski on pienempi kuin kevään ja syksyn runsasvetisinä aikoina.

Miten metsä hyötyy kunnostusojituksesta?

Ilman kunnostusojitusta metsä alkaa soistua uudelleen. Ojat onkin syytä kunnostaa parinkymmenen vuoden välein. Kunnostusojituksen ansiosta veden pinta laskee maan alla. Puu saa tällöin juurensa kasvamaan syvemmälle ja pystyy ottamaan samalla maasta enemmän ravinteita. Maassa on myös enemmän happea kunnostusojituksen jälkeen. Kun puun juuristo on vahva, vähentää se lisäksi myrskytuhoja.

Kunnostusojitus helpottaa hakkuita, kun maa muuttuu vetisestä kantavammaksi ja koneella on helpompi liikkua metsässä. Jopa korjuukelpoisuus ja tämän myötä puuston arvo voivat parantua merkittävästi, kun entinen talvikohde muuttuu arvokkaammaksi kesäkohteeksi.

Kunnostusojitus tekee metsästä terveemmän ja lisää tukkipuun määrää suhteessa pienempään kuitupuuhun. Se lisää metsän arvokasvua, koska tukkipuu on kolme kertaa kuitupuuta arvokkaampaa.

 

Tärkeä osa suunnittelua on vesien- ja ympäristönsuojeluun tarvittavien toimien huomioiminen.

Kuinka suometsänhoitohanke käytännössä etenee?

Kunnostusojitushanketta ei kannattaa toteuttaa erillisenä toimena vaan tehdä se osana laajempaa suometsänhoitohanketta, jossa varmistetaan metsän kasvu- ja tuottokyky kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnostusojituksen yhteydessä toteutetaan myös metsän tarvitsemat kasvatushakkuut sekä metsän ravinnetilan niin vaatiessa myös metsänlannoitus.

Hanke koostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat suunnittelu, toteutus ja laadunvalvonta.

Hyvin suunniteltu suometsänhoitohanke pitää sisällään yksityiskohtaiset tiedot avattavista ja uusista ojista, kulkuyhteyksien suunnittelun, tarvittavien lupien hankkimisen sekä hakkuu- ja metsänhoitotöiden tarpeen kartoituksen ja toteutuksen suunnittelun.

Tärkeä osa suunnittelua on vesien- ja ympäristönsuojeluun tarvittavien toimien huomioiminen. Suunnittelutyötä ohjaavat kunnostusojitusta säätelevät lait, kuten metsälaki, luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Hankkeen suunnittelijan tulee selvittää mahdolliset ympäristöhaitat ja suunnitella toimenpiteet niiden välttämiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitteluvaihe on erittäin tärkeä, koska huonoilla suunnitelmilla voidaan pilata luonnonvesistöjä tai pohjavesiä.

Toteutusvaiheessa urakoitsija tekee työt suunnitelman mukaisesti heti, kun puusto on poistettu ojalinjojen tieltä. Tässä vaiheessa myös lähialueen puuston hoitohakkuut ja ojien välissä olevan metsän harvennukset on fiksua hoitaa kuntoon.

Lopuksi vielä varmistetaan, että työ hoituu laatuvaatimusten mukaisesti.

Miksi hanke kannattaa tilata juuri OTSO:lta?

OTSO:lta suometsänhoitohankkeen saa täyden palvelun periaatteella. OTSO hoitaa asiakkaan puolesta kaikki projektin vaiheet alusta loppuun suunnitelmineen ja paperitöineen. Lisäksi OTSO osaa selvittää hankkeen Kemera-tukikelpoisuuden ja hoitaa tuen hakuprosessin asiakkaan puolesta. Tuella voidaan kattaa jopa 60 % hankkeen kustannuksista, kunhan määrätyt kriteerit täyttyvät, esimerkiksi se, että kunnostusojitusalueen puuston tulee olla taloudellisesti kasvatuskelpoista. Kunnostusojitushankkeet on järkevä toteuttaa usean tilan yhteishankkeina. OTSO:lla on vankka vuosikymmenten kokemus ja asiantuntemus tällaisten yhteishankkeiden läpiviennistä.

OTSO on edelläkävijä, jolla on pitkä historia ojien rakentajana. OTSO kilpailuttaa hankkeelle parhaat tekijät ja materiaalit parhaaseen hintaan, sekä hoitaa asiakkaan puolesta kaikki lupa- ja lainsäädännölliset asiat. Myös työnjohto ja työnvalvonta kuuluvat OTSO:lle. Näin varmistetaan, että työ hoituu laatuvaatimusten mukaisesti.

OTSO pitää huolta myös vesiensuojelusta ja osaa ottaa ympäristöasiat huomioon jo toteutushankkeen suunnitteluvaiheessa. OTSO tietää muun muassa, miten välttää kiintoaineiden ja ravinteiden pääsy vesistöihin ja miten eri maalajien kanssa tulee toimia. Esimerkiksi happamista sulfaattimaista vapautuu rikkihappoa, jos niitä käsitellään ilman asiantuntevaa osaamista.

OTSO hoitaa metsää siten, että metsän kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee ja varmistaa myös, että työn teettäminen on asiakkaalle taloudellisesti järkevää. OTSO:n suometsänhoitohanke sisältää kunnostusojituksen lisäksi puukaupan, lannoituksen sekä metsänhoidolliset hakkuut. Kokonaisuus kannattaa tehdä kerralla sekä taloudellisessa että ekologisessa mielessä. Hankkeen tuottavuus saadaan maksimoitua ja ympäristövaikutukset minimoitua, kun kaikki puuston kasvukyvyn varmistavat toimet suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena.

OTSO on sitoutumaton toimija, jonka kanssa hommat hoituvat aina projekti kerrallaan asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden. OTSO Metsärahoituksen avulla asiakas pystyy jaksottamaan kunnostusojitushankkeen kustannukset omaan taloustilanteeseensa sopivalla tavalla. Rahoitusta voi saada 25 000 euroon asti ja jopa seitsemän vuoden takaisinmaksuajalla.
Kuinka nopeasti suometsänhoitohanke voidaan käynnistää?
Kunnostusojitukset toteutetaan kesäkaudella, joten seuraavan kesän suometsänhoitohanke kannattaa tilata edellisenä syksynä. Syksy on loistavaa aikaa tehdä maastossa tarvittavat suunnitelmat, jotta toteutus saadaan kesällä nopeasti käyntiin. Talvella taas on hyvää aikaa hankkia rahoitukset ja järjestää lupa-asiat kuntoon.

Moni ei tunnista omien suometsiensä merkittävää tuottopotentiaalia. Useat OTSO:n asiakkaat ovatkin yllättyneet siitä, kuinka metsä lähtee kasvuun kokonaisvaltaisesti toteutetun suometsänhoitohankkeen myötä.

Ota yhteyttä! 

 

 

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.