Maanomistajien vastuu korostuu liito-oravien huomioinnissa

Tapio on koostanut uuden neuvontapaketin, joka auttaa metsänomistajia ja metsäammattialisia toimimaan liito-oravakohteilla hyvien käytäntöjen ja lain mukaan.

Tapio Oy on koostanut uuden neuvontamateriaalin liitto-oravien huomiointiin hakkuissa. Uudelle neuvontapaketille on tarvetta, sillä luonnonsuojelulakia muutettiin huhtikuussa ja samalla suojelun käytännöt muuttuvat. Ely-keskukset eivät enää tee päätöksiä metsien käsittelystä liitto-oravien levähdys- ja lisääntymispaikoilla. Tarvittaessa ne kuitenkin opastavat, miten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämis- ja hävittämiskieltoa tulisi noudattaa.

Lakimuutoksesta huolimatta liito-oravan suojeluvaatimukset säilyivät ennallaan. Muutos korostaa maanomistajien ja hakkuuoikeuden haltijoiden vastuuta liito-oravien huomioinnissa.

Uuden toimintamallin mukaan maanomistaja tai hakkuuoikeuden haltija selvittävät etukäteen, onko hakkuualueella tunnettu liito-oravan levähdys- tai lisääntymispaikka. Jos sellainen on, voidaan ely-keskuksesta kysyä neuvoa sopivasta metsänkäsittelystä.

Hakkuut suunnitellaan niin, ettei lisääntymis- ja levähdyspaikkaa heikennetä. Se, miten paikka hakkuissa huomioidaan, selostetaan metsänkäyttöilmoituksessa.

Jos ilmoitettu hakkuu kohdistuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, metsäkeskus kertoo asiasta ely-keskukselle. Mikäli ely-keskuksessa huomataan, ettei hakkuu täytä luonnonsuojelulain vaatimuksia, se voi ottaa yhteyttä maanomistajaan tai hakkuuoikeuden haltijaan tilanteen korjaamiseksi.

Kaikki metsälain sallimat hakkuut ovat mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympäristössä tietyin rajoituksin. Liito-oravan huomioinnin keinot riippuvat hakkuutavasta.

Neuvontapaketissa on useita esimerkkejä metsien käsittelystä liito-orava-alueilla. Materiaali löytyy Tapion sivustolta.

METSÄLEHTI