Metso-ohjelman valintaperusteet uusittiin

Valintaperusteita sinällään ei ole haluttu tiukentaa, mutta koska Metso-ohjelman rahoitusta on leikattu, niitä joudutaan lähivuosina soveltamaan kaikkein laadukkaimpia kohteita painottaen.

Metso-ohjelman uudet luonnontieteelliset valintaperusteet on julkaistu vuosille 2016–2025. Uudistuksessa valintaperusteita pyrittiin selkiinnyttämään ohjelman toteuttajilta saadun palautteen perusteella.

”Valintaperusteita sinällään ei ole haluttu tiukentaa, mutta koska Metso-ohjelman rahoitusta on leikattu, niitä joudutaan lähivuosina soveltamaan kaikkein laadukkaimpia kohteita painottaen”, projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo. Hän kuitenkin korostaa, että vapaaehtoinen suojelu jatkuu, eikä suojelutavoitteista tulla tinkimään.

Valintaperusteissa esitellään kymmenen luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeistä elinympäristöä, muun muassa lehdot, vesistöjen lähimetsät ja harjut, joille on laadittu laatuluokitus. Laatua kuvaavat muun muassa tietyt puuston rakennepiirteet, kuten lahopuuston määrä. Näiden elinympäristöjen lisäksi ohjelmaan voidaan valita myös esimerkiksi uhanalaisten ja taantuneiden metsälajien esiintymiä sekä tiettyjä runsaspuustoisia metsätuhokohteita ja sijainniltaan hyviä luonnonhoidolla kunnostettavia kohteita.

Vaikka jokin alue valintaperusteet täyttäisi, se ei kuitenkaan velvoita maanomistajia tai viranomaisia alueen suojeluun, ympäristökeskuksesta korostetaan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen vuoteen 2025 mennessä.

METSÄLEHTI