Pöyry: Uudet hinnoittelumallit aktiivisille puunmyyjille

Metsäteollisuuden kasvavan puutarpeen tyydyttämiseen on useita keinoja. Konsulttiyhtiö Pöyryn selvityksen mukaan kehitettävää löytyi niin puumarkkinoilta, metsäpolitiikasta kuin liikennepolitiikasta.

Metsäteollisuuden kasvavan puutarpeen tyydyttämiseen on useita keinoja. Konsulttiyhtiö Pöyryn selvityksen mukaan kehitettävää löytyi niin puumarkkinoilta, metsäpolitiikasta kuin liikennepolitiikasta.

Puumarkkinoiden toimivuutta voitaisiin parantaa puukuljetuksia optimoimalla, puunkäyttäjien puunvaihtopörssillä sekä uusilla puun hinnoittelumalleilla. Selvityksen mukaan esimerkiksi runko- ja rungonosahinnoittelun laajemmalla käytöllä saataisiin parannettua puun hinnan ja jalostusarvon yhteyttä sekä lisättyä loppukäytön läpinäkyvyyttä. Uusia hinnoittelutapoja tulisi soveltaa etenkin aktiivisesti puuta myyvien metsänomistajien kanssa käytävään kauppaan.

Metsäpolitiikassa tulisi tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka edistävät puun markkinoille tuloa ja lisäävät puuntuotantomahdollisuuksia. Puun myynnin lisäämisessä avainasemassa on metsänomistusrakenteen kehittäminen sukupolvenvaihdoksia nopeuttamalla. Yrittäjämäisen metsätalouden edellytyksiä tulisi parantaa tasavertaistamalla eri metsänomistusmuotojen kohtelua verotuksessa.

Myös neuvontaa pitäisi kehittää, erityisesti siinä pitäisi korostaa uuden metsälain suomia mahdollisuuksia metsänhoidossa. Vaihtoehtoisten kasvatusmallien avulla metsien tuottomahdollisuudet voidaan aktivoida tehokkaimmin ja vastata näin puumarkkinoiden tarpeisiin. Metsäkeskuksen tulisi kohdistaa neuvontansa niihin metsänomistajiin, joita muu neuvonta ei tavoita.

Koska biomassan kysyntä tulee kasvamaan, olisi selvitettävä puubiomassan lisäämismahdollisuudet niin metsämaalla kuin muissa maaluokissa. Näin voitaisiin minimoida ainespuumarkkinahäiriöt ja toisaalta vahvistaa biomassan tarjontaa.

Liikennepolitiikassa olennaista on kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen. Yksikkökustannuksia saataisiin alas lisäämällä suurten ajoneuvojen käyttöä puukuljetuksissa erityisesti pitkillä matkoilla. Lisäksi pitäisi kehittää muun muassa terminaaliverkostoa.

Pöyryn selvitys antaa hyvät lähtökohdat päättäjien jatkokeskusteluille, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen arvioi torstaina selvityksen julkaisutilaisuudessa. Hän kuitenkin muistutti yhteistyön tärkeydestä.

– Hallituksen asettama tavoite, 15 miljoonan kuutiometrin kasvu puun käytölle, ei toteudu pelkästään valtiovallan toimenpitein vaan kaikkien osapuolinen välisellä yhteistyöllä, Tiilikainen totesi.

Monet suositukset ovatkin sellaisia, että ne kuuluvat puumarkkinoiden osapuolten vastuulle. Myös MTK korosti yhteistyön merkitystä.

– Metsäala kasvaa yhteistyöllä eikä osapuolien välisellä riitelyllä. Meillä on edessä iso positiivinen haaste, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

METSÄLEHTI