Selvitys: Talousmetsien luonnonhoidossa on tehostamisen varaa

Ympäristöhyötyjen tuottaminen voi tarjota metsänomistajille uuden ansaintamahdollisuuden.

Luonnonhoitoa metsien käsittelyn yhteydessä voisi tehostaa nykyisestä, Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen tuoreessa selvityksessä todetaan. Tehostaminen edellyttää kuitenkin luonnonhoidon laaja-alaista huomioimista metsäalan koko toimintakentässä: niin lainsäädännössä, ohjeistuksessa, kannustimissa kuin metsänomistajien ohjauksessakin.

Esimerkiksi luonnonhoidon vaikuttavuutta voitaisiin tehostaa ottamalla alueelliset ominaispiirteet luonnonhoidon suunnittelussa paremmin huomioon. Vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat luonnonhoidon keinot eivät ole joka puolella maata samoja.

Lisäksi luonnonhoidon suunnittelussa tulisi ottaa huomioon toimenpiteiden ekologiset vaikutukset vaihettumisvyöhykkeillä, esimerkiksi metsän ja vesistön rajapinta, ja vaateliaiden lajien elinympäristöjen kytkeytyneisyys. Tällöin voidaan tehostaa luonnonhoidon vaikuttavuutta ja kokonaishyötyjä.

Tärkeätä on myös, että luonnonhoidon vaikuttavuutta pystytään mittamaan ja arvioimaan. Onkin laadittava mittaristo niin ekologisiin, sosiaalisiin kuin taloudellisiin vaikutuksiin. Tätä varten tarvitaan pitkäkestoisia tutkimussarjoja.

Ammattilaiset avainasemassa

Metsäammattilaiset ovat tärkeässä roolissa luonnonhoidossa. Metsänomistajat odottavat ammattilaisilta tietoa luonnonhoidon toimenpiteistä ja vaikuttavuudesta metsänhoidon eri vaiheissa. Neuvojilta odotetaan sekä laajaa luonnonhoidon osaamista että avointa puhetta, raportissa todetaan.

Ympäristöhyötyjen tuottaminen voisi tarjota halukkaille metsänomistajille uuden ansaintamahdollisuuden puuntuotannon rinnalla. Näitä luonnonhoidolla tuotettuja ympäristöhyötyjä varten tarvitaan uusia, taloudellisesti merkittäviä toimintamalleja.

Nyt julkaistu selvitys on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla rahoitetun Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot -tutkimushankkeen (Luonteva) loppuraportti.

Talousmetsien luonnonhoito on yleisnimitys toimille, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia luonnon monimuotoisuutta tukevia tavoitteita metsänkäsittelyssä. Talousmetsien luonnonhoitoa on pyritty toteuttamaan yksityismetsissä kattavasti vuodesta 1994 alkaen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito