Kokeiltua | Voisiko se olla näin helppoa?

Metsälehti kokeili hirvikarkotteen levittämistä moottoriruiskulla. Jos tämä toimii, hirvituhojen torjunta mullistuu.

Lähtökohtanamme oli 2018 Ruotsissa tehty Linne-yliopiston metsäopiskelijoiden Victor Ljungarin ja Linnea Ottossonin opinnäytetyö, jossa oli kokeiltu Trico-hirvikarkotteen moottoriruiskutusta. Testasimme samaa kahden ja puolen hehtaarin mäntytaimikossa Äänekoskella Keski-Suomessa.

Käytössämme oli Stihlin SR 450 -moottoriruisku. Laimensimme Tricon 25-prosenttiseksi liuokseksi. Ruotsissa karkote levitettiin kymmenenprosenttisena liuoksena. Käsiruiskulla Trico levitetään laimentamattomana, mikä lisää karkotteen kulutusta.

Ruiskutus onnistui hyvin. Sumute levisi myötätuuleen helposti 15 metrin kaistalle, kun ruisku suunnattiin vaakasuoraan tai jopa hiukan alaviistoon. Hehtaarin ruiskuttamiseen kului aikaa vajaa tunti.

Kymmenen litran Trico-kanisteri riitti kahden ja puolen hehtaarin käsittelyyn. Käsiruiskulla se riittäisi yhdelle hehtaarille.

Koetaimikko oli matalaa männikköä, mutta käsityksemme mukaan myös pari-kolmemetristen taimien käsittely onnistuisi helposti.

Ruiskun kaksitahtimoottorin käyntiääni on niin hiljainen, että sitä voi käyttää ilman kuulonsuojaimia. Tricoa sumutettaessa on syytä muistaa hengityssuojain.

Epätasaisessa maastossa liikkuminen – varsinkin hengityssuojan kanssa – on työlästä. Tankattu ruisku painaa 30 kiloa, ja hölskyvä nestetankki on ruiskun yläosassa, joten taakka on kiikkerä.

Torjunta toimi Ruotsin kokeessa

Aiomme palata keväällä toteamaan, ovatko hirvet syöneet koetaimikon männyt. Mitään koejärjestelyä emme tehneet.

Ruotsin tulosten perusteella on syytä odottaa, että koetaimikkomme männyt säästyvät ensi talvena pahoilta hirvituhoilta.

Ljungar ja Ottosson ruiskuttivat Tricoa neljälle eri taimikolle, joista osa jätettiin käsittelemättä. Taimikoille perustettiin koeruudut, joista taimien kunto arvioitiin ensimmäisen kerran syksyllä ja toistamiseen keväällä, jolloin voitiin havaita karkotteen teho.

Käsittely vähensi taimien syöntiä. Ero suojaamattomiin koealoihin oli tilastollisesti merkittävä. Tehokkaimmin käsittely vähensi havupuun taimien syöntiä.

Opinnäytetyötä ohjanneen puutieteen lehtori Harald Sällin omien kokemusten mukaan ruiskutus on vähentänyt hirvituhoja sekä kasvatettavilla taimilla että monimuotoisuudelle arvokkailla pihlajalla, haavalla, raidalla ja tammella.

”Ruiskutan lehtipuutaimikoita myös kesällä. Välillä lisään seokseen verijauhetta, joka parantaa torjuntatehoa.”

Tutkimusalueella Etelä-Ruotsin Kalmarissa hirvitiheys oli tutkimuksen aikaan 8,8 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Tutkimus ”Ny metod för behandling med viltskydd på skogsplantor” löytyy google-haulla netistä.

 

Huomio: Tricon levityksessä on käytettävä aina asianmukaista suojavarustusta. Metsälehden kokeilussa suojaimet eivät olleet kaikin osin suositusten mukaiset.

 

 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller blandning av 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one och 2-methyl-2H – isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

 

 

 

Korjattu Stihl SR 450:n moottori kaksitahtiseksi 27.10. klo 14.26

Kommentit (4)

  1. Luinko huolimattomasti? …kun en näet saa varmuutta, kuinka pitkän aikaa rusikutus vaikuttaa? …tai kuinka kalliiksi se tulee?

    Olisin valmis maksamaan asiallisen summa jos torjunta teho olisi edes muutaman vuoden pituinen.

  2. Ruiskutuksen otaksuttu vaikutusaika on sama kuin perinteisessä yksinpuin ruiskuttamisessa, eli käsittelyn pitäisi antaa suojaa ensi talveksi. Tarkastamme taimikon tilanteen ensi keväänä.

  3. Video kyllä näytti, että homma onnistuu. Käsipullon saa unohtaa. Aineen levitystasaisuuden varmistamiseksi neonväri ei mahtaisi olla pilaksi…?

  4. Kannattaisko tuossa tehdä ”vertailevaa tutkimusta” ja ns. töhöttää pääasiassa kasvatettavien puiden latvoja kohti jollain toisella taimikolla? Tehostuisko vaikutus sillä ? 15 m päähän leviävä sumu on jo melko laimeaa siihen verrattuna mitä se on putken päässä ja lähietäisyydellä.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat