Lehtipuilla täydennystä taimikkoon

Taimikon toisessa raivauksessa tarvitaan hieman malttia, sillä kaikkia lehtipuita ei kannata tässä vaiheessa kaataa. Videolla kerrotaan, miten rauduskoivun erottaa hieskoivusta.

Taimikonhoidossa säästetyistä riistatiheiköistä muodostuu tulevissa hakkuissa säästöpuuryhmiä. (Kuvaaja: Valtteri Skyttä)
Taimikonhoidossa säästetyistä riistatiheiköistä muodostuu tulevissa hakkuissa säästöpuuryhmiä. (Kuvaaja: Valtteri Skyttä)

Vaikka lehtipuita pidetäänkin taimikonhoidossa havupuuntaimien vihollisina, elinvoimainen talousmetsä kaipaa myös lehtipuustoa. Tämän vuoksi on onni, että sekametsän syntymistä on suurimmassa osassa Suomea usein lähes mahdotonta estää.

Kuusen- ja männyntaimien sekaan taimikonhoidossa säästetyt lehtipuut täydentävät havupuutaimikon puutteita. Lehtipuusekoitus tuo metsään monimuotoisuutta ja rikastaa maisemaa. Lehtipuiden osat ovat myös monien eläinten ravintoa.

Sekapuuston etuna on se, etteivät puunmyyntitulot riipu täysin vain yhden puutavaralajin hinnasta. Lisäksi sekametsissä hyönteisten ja sienien aiheuttamien metsätuhojen riski on pienempi kuin yhden puulajin metsiköissä.

Kuusitaimikoissa suositeltu lehtipuusekoitus on 10–20 prosenttia metsäkuvion runkoluvusta, karummilla paikoilla kasvavissa mäntytaimikoissa 10 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että myöhemmässä taimikonhoidossa eli taimikon harvennuksessa lehtipuita säästetään 200–300 puuta hehtaarille.

Kahden metrin päähän havupuista

Taloudellisesti kannattavinta on yleensä säästää rauduskoivuja. Turvemailla taimikon selviin aukkopaikkoihin voi jättää hieskoivuja. Kannoista vesoneiden koivuntaimien sijaan kannattaa yrittää säästää siemenistä syntyneitä taimia.

Kuusitaimikon täydennyspuiksi voi säästää koivun lisäksi minkä tahansa puulajin taimia: pihlajia, leppiä, haapoja, jaloja lehtipuita, pajuja ja katajia. Mäntytaimikoihin käyvät muuten samat puulajit, mutta haapaa ei kannata säästää, sillä haavat levittävät mäntyjen kasvua haittaavaa versoruostesientä.

Istutuskuusikoihin voi lehtipuiden lisäksi säästää myös männyntaimia, jos ne kasvavat hyvälaatuisina samaa tahtia kuusentainten kanssa.

Lehtipuusekoitus ratkaistaan vasta taimikon harvennuksessa. Varhaisperkauksessa taimikosta kannattaa usein poistaa kaikki lehtipuutaimet selviä aukkopaikkoja ja muita erikoiskohteita lukuun ottamatta, sillä kannoista nousevat lehtipuuvesat ottavat havupuutaimet jälleen pituuskasvussa kiinni.

Varhaisperkauksessa taimikkoon jää tavallisesti myös pieniä lehtipuutaimia. Niistä voi taimikon harvennusvaiheessa ryhtyä muovaamaan lehtipuusekoitusta.

Säästettävät lehtipuut eivät saa haitata havupuutaimien kasvua. Taimikon harvennuksessa puiden välimatkan tulisi olla vähintään kahden metrin luokkaa.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 4/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat