Metsäverotus | Verkossa vai paperilla?

Verottaja lähettää paperisen verolomakkeen enää vain yhtymille ja kuolinpesille. Olisiko siis hyvä hetki ryhtyä tekemään veroilmoitus verkossa? Näillä ohjeilla selviät kummassakin tapauksessa.

Metsäveroilmoitus on monella tapaa helpointa täyttää sähköisesti verottajan OmaVero-verkkopalvelussa. Se löytyy osoitteesta vero.fi.

Veroilmoituksen voi tehdä yhä myös paperilomakkeella, mutta tänä vuonna paperinen omistustiedoilla varustettu 2C-lomake lähetetään enää vain yhtymille ja kuolinpesille. Yksityishenkilöille sitä ei siis lähetetä. Lomakkeen voi tulostaa verkosta tai hakea esimerkiksi verotoimistosta.

Ennen kuin aloitat

Veroilmoituksen tekoa varten kannattaa kaivaa esille edellisvuoden veroilmoitus. Sieltä löytyvät menovaraukset, metsävähennyksen seuranta ja mahdolliset poistojen menojäännökset.

OmaVerossa nämä tiedot ovat valmiina edellisvuoden ilmoituksen perusteella. Myös vanha ilmoitus löytyy palvelusta, jos sen on siellä viime vuonna täyttänyt.

Vinkki!

Vaikka tekisitkin metsätalouden veroilmoituksen OmaVerossa, tiedot voi olla järkevää kirjata ensin paperiselle 2C-lomakkeelle. Siitä on helppo tarkistaa, että ilmoitettavat tiedot ovat varmasti oikein. Kululaskelmat, hankintatyön arvon laskeminen ja metsävähennyslaskelma on myös hyvä tehdä ennen kuin ryhtyy täyttämään ilmoitusta.

Ennen ilmoituksen täyttämistä kannattaa laittaa kaikki kuitit ja puun ostajilta saadut selvitykset järjestykseen. Numeroi kuitit aikajärjestyksessä.

Kirjaudu palveluun

OmaVeroon kirjaudutaan vero.fi-sivulta. Metsäveroilmoitusta pääset täyttämään, kun klikkaat tunnistautumisen jälkeen Omat veroasiat -kohtaa.

Henkilön tulovero -osiossa kohdassa Verovuosi 2022 pitäisi näkyä ne veroilmoitukset, jotka metsänomistajan tulee täyttää. Eli siinä näkyy esimerkiksi Tee metsätalouden tai maatalouden veroilmoitus -linkki.

Jos veroilmoituslinkkiä ei näy, klikkaa alimpana olevaa Veroilmoitukset ja verotustiedot -kohtaa ja valitse sieltä haluttu veroilmoitus.

Omilla pankkitunnuksillasi voit tehdä vain oman veroilmoituksesi, et esimerkiksi puolisosi veroilmoitusta.

OmaVerossa on mahdollista hoitaa myös toisen henkilön veroasioita, jos siihen on hankittu suomi.fi-valtuudet. Samoin veroilmoituksen voi tehdä kuolinpesän tai yhtymän nimissä, jos siihen on valtuutus.

Näihin pääsee Vaihda asiointiroolia -kohdasta. Kuolinpesä ja yhtymä löytyvät kohdasta Asioi yrityksen puolesta.

Kyllä vai ei?

Kun klikkaat Metsäverotus-kohtaa, näkyviin tulee Metsätalouden veroilmoitus. Sen perustana ovat Kyllä- ja Ei-ruudut jokaisen esitettävän asian kohdalla. Jos kyseiseen kohtaan on ilmoitettavana jotain lukuja, valitaan Kyllä. Sen jälkeen avautuu uusi ikkuna, johon tiedot kirjataan.

Jokaisen kohdan alareunassa on Miten nämä tiedot ilmoitetaan -painike. Sitä klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, josta saa neuvoja asianomaisen kohdan täyttämiseen.

Ruudusta on myös linkki vero.fi-sivuille, josta saa lisätietoja kyseisen kohdan verotuksesta.

Jokaisen sivun oikeassa reunassa on Yhteenveto-sarake. Siellä näkyvät asianomaisiin kohtiin kirjatut erät.

1. Henkilötiedot

Metsätalouden veroilmoituksen ensimmäisellä sivulla on henkilötiedot. Siihen on myös merkitty puolisoiden osuudet, jos metsää omistetaan yhdessä tai niistä muuuten tehdään yhteinen veroilmoitus.

Perheen tilakokonaisuudesta tehdään vain yksi ilmoitus, ellei toinen puoliso vaadi tehtäväksi erillistä ilmoitusta yksin omistamastaan metsäkiinteistöstä.

Yhdellä lomakkeella ilmoitetun metsäkokonaisuuden tulos jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken metsäomaisuuteen kohdistuvien omistusosuuksien suhteessa.

Avopuolisoiden omistamia metsiä ei yhdistetä, vaan kumpikin tekee omista metsistään oman ilmoituksen. Jos metsää omistetaan yhdessä, kyse on yhtymästä. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi, heidät rinnastetaan aviopuolisoihin.

2. Tulot

Tällä sivulla ilmoitetaan kaikki metsätalouden tuloksi tulevat erät, kuten puunmyyntitulot ja kemerakorvaukset. Tässä ilmoitetaan myös varausten tuloutus ja muistiinpanoihin sisältyvät, tuloiksi kirjattavat menot.

Pystykaupalla myytyjen puiden kauppahinnat löytyvät puun ostajien lähettämistä vuosiyhteenvedoista tai yksittäisen kaupan asiakirjoista.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kautta myydyt puuerät ovat yleensä hankintakauppoja. Ilmoita kaupan tulo kokonaisuudessaan, korjuun kulut vähennetään vasta metsätalouden menoissa.

Tulot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa ja ennakonpidätystä.

Puun myyntitulot ilmoitetaan aina arvonlisäverottomina. Puun ostajien perimät ennakot verottaja laskee verovelvollisen eduksi ostajilta tulleiden ilmoitusten perusteella. Niitä ei siis tarvitse ilmoittaa, eikä niitä vähennetä puukaupan tuloista.

Vakuutus- ja hirvivahinkokorvaukset ovat verollista tuloa. Vakuutuskorvaukset ilmoitetaan täysimääräisinä, eikä perittyä ennakkoa vähennetä korvaussummasta. Ennakon verottaja ottaa huomioon vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan.

Tässä kohdassa voit ilmoittaa myös muut, eri syistä saadut korvaukset.

Kaikki kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran perusteella saadut valtion tuet ovat verollisia. Jos tuki on ohjattu suoraan hankkeen toteuttajalle, sitä ei kirjata metsänomistajan veroilmoitukseen.

Jos aikaisempina vuosina on tehty tulo- tai menovarauksia, niitä tuloutetaan tarvittaessa. Vanhat voimassa olevat varaukset näkyvät Varaukset-sivulla.

Vinkki!

Jos olet ottanut omasta metsästä puuta maatalouteen, elinkeinotoimintaan tai yksityiskäyttöön, kirjaa se veroilmoitukseen. Maatalouden käyttöä on muun muassa tuotantotilojen lämmitykseen käytetyn polttopuun arvo. Yksityiskäyttöä on oman kesämökin tai talon rakentamiseen käytetyn puutavaran arvo.

Maatalouteen ja yksityiskäyttöön menneen puutavaran arvo lasketaan kantohintojen perusteella. Elinkeinotoimintaan siirretyn puutavaran arvona pidetään käypää hankintahintaa.

Muina tuloina ilmoitetaan sellaiset pääomatulot, joita ei merkitä aiempiin kohtiin. Näitä voivat olla esimerkiksi edellisen vuoden verotuksessa vähennettyihin menoihin kohdistuvat maksupalautukset. Huomaa, että tähän kohtaan ei kirjata maa-ainesten myyntituloja eikä vuokratuloja.

Viimeisessä kohdassa ilmoitetaan tuloksi esimerkiksi metsätalouden koneiden muu kuin metsätalouskäyttö.

Kemeratuet ilmoitetaan metsätalouden tuloina.

3. Menot ja varaukset

Tältä sivulta löytyvät kaikki menoina ilmoitettavat erät: vuosimenot, hankintatyön arvo, metsävähennys, varaukset ja poistot.

Metsätalouden kustannukset vähennetään vuosimenoina tai poistoina. Vuosimenot jaetaan palkkaus- ja matkakuluihin sekä muihin menoihin. Metsätalouden kuluista tehdään muistiinpanoihin tarpeelliset selvitykset.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat metsätalouden töistä maksetut palkat. Jos kuolinpesä tai yhtymä on maksanut osakkailleen matkakorvauksia ja päivärahoja matkalaskun perusteella, ne kirjataan palkkausmenoiksi.

Kaikkien metsätalouden matkojen kulut ovat vähennyskelpoisia. Tyypillisesti metsänomistajan kulkuväline on oma auto. Sen kuluina vähennetään 30 senttiä kilometriltä. Jos mukana on peräkärry, siitä voi tehdä ylimääräisen seitsemän sentin kilometrivähennyksen. Jos on käytetty julkisia kulkuvälineitä tai oman auton kilometrikuluista on tehty laskelma, kulut vähennetään todellisten kulujen mukaan.

Tee matkoista muistiinpanoihin riittävän tarkka selvitys. Kirjaa joka matkasta päivämäärä, matkan kohde ja aihe. Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi myrskytuhojen tarkistus, metsänhoitoyhdistyksessä asiointi, moottorisahan osto tai taimikonhoito.

Muualle kuin omaan metsään suuntautuvista matkoista voi tehdä päivärahavähennyksen. Vähennys on yli kuuden tunnin matkoista 16 euroa ja yli 10 tunnin matkoista 30 euroa.

Vinkki!

Esimerkiksi käynti metsämessuilla tai metsänhoitoyhdistyksen retkeilyllä on päivärahakelpoinen matka. Jos kirjaat päivärahan vähennykseksi, merkitse matkakirjanpitoon myös matkan alkamis- ja päättymisaika.

Vähennyskelpoisia ovat myös kaikki ne muut kulut, jotka ovat aiheutuneet metsätalouden harjoittamisesta. Tavanomaisia vuosimenoja ovat muun muassa metsänhoitotarvikkeiden hankintakulut, moottori- ja raivaussahan bensakulut sekä Metsälehden tilausmaksu.

Pienkoneiden, kuten raivaus- ja moottorisahojen, hankintakulut voidaan vähentää myös vuosimenoina.

Vanhoja varauksia tuloutetaan tässä kohdassa.

Jos metsätalous on ollut kohtalaisen laajaa, voi toimistokuluista tehdä työhuonevähennyksen, joka on 230 euroa. Kulut voidaan vähentää myös todellisten kustannusten mukaan.

Arvonlisäverolliset kirjaavat vähennykseksi nettomenot ilman arvonlisäveroa. Ne, jotka eivät ole arvonlisäverollisia, vähentävät kulut arvonlisäveroineen.

Metsätalouden kalustoon kuuluvan mönkijän yksityistalouden menot ilmoitetaan tässä.
Matkakulut ja metsätalouden yleismenot ilmoitetaan tässä.

Hankintatyö

Hankintatyön arvo ilmoitetaan OmaVerossa menona hieman toisin kuin 2C-lomakkeella. Hankintatyön arvo lasketaan ensin muistiinpanoihin ja sen jälkeen kirjataan korjattu puumäärä ja työn arvo verkkolomakkeelle. Jokaisesta työntekijästä täytetään oma Lisää rivi -kohta.

Jos työt on tehty viime vuonna, mutta tuloa saadaan vasta tänä vuonna, ilmoita työ tehdyksi, mutta jätä Hankintatyön arvo -kohta tyhjäksi. Vähennä työn arvo vasta tänä vuonna. Jos hankintatyöstä on kertynyt ansiotulona verotettavaa tuloa, se on ilmoitettava viime vuoden verotuksessa.

Polttopuukaupoissa ilmoitetaan se määrä työn arvoa, minkä verran on myyty puita. Lisää hankintatyöstä sivulla 66.

Hankintakaupan arvo erotellaan hankintakauppoihin sekä polttopuu- ja joulupuukauppoihin.

Metsävähennys

Metsävähennys-osiossa on valmiina edellisen veroilmoituksen tietojen mukainen metsävähennyspohja, käytetty metsävähennys ja mahdollinen luovutusvoittoihin lisätty metsävähennys.

Korjaa laskelman tietoja tarpeen mukaan kuluneen verovuoden tiedoilla. Näin saat käytettävissä olevan metsävähennyksen määrän. Laske sen jälkeen verovuoden metsävähennyksen määrä.

Metsävähennystä voi tehdä enintään 60 prosenttia veroilmoituksen yhteenlasketusta tulosta. Metsävähennyskelpoista tuloa ovat puunmyyntitulot, erilaiset korvaukset sekä omasta metsästä otetun puun veronalainen arvo. Hankintakaupan tulosta pitää vähentää hankintatyön arvo, vain verotettavaksi jäävä tulon osuus on metsävähennyskelpoista. Hankintakaupan arvo voi olla kokonaan metsävähennyskelpoista, jos korjuutyön on tehnyt ulkopuolinen urakoitsija. Va-rausten tuloutuksia ei lasketa metsävähennykseen.

Metsävähennyksen seuranta kirjataan veroilmoitukseen joka vuosi, vaikka metsävähennystä ei käytettäisikään.

Metsävähennyksen minimimäärä on 1 500 euroa. Sen tekemiseen tarvitaan vähintään 2 500 euron pääomatulot, koska tuloista 60 prosenttia on vuosittain metsävähennyskelpoista.

Metsävähennyksen voi tehdä vain metsävähennyskelpoisen metsäkiinteistön tai kiinteistöjen tuloista. Jos tuloja on kertynyt myös metsävähennyskelvottomilta kiinteistöiltä, tuloista tehdään erittely muistiinpanoihin.

Varaukset

Vanhat, edellisellä veroilmoituksella ilmoitetut varaukset näkyvät valmiina veroilmoituksessa. Ilmoitukseen lisätään mahdolliset viime vuoden varaukset.

Meno- ja tuhovarauksella verovuonna saatuja tuloja voidaan siirtää tuleville vuosille silloin syntyvien menojen kattamiseen.

Varauksia ei tarvitse välttämättä tehdä.

Vinkki!

Kuolinpesien kannattaa tehdä aina mahdolliset varaukset. Alijäämää ei siirretä osakkaiden verotukseen, joten jos pesällä ei ole tuloja, verovuoden kuluista syntyy tappio. Sen voi vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista. Varauksia tekemällä ja niitä myöhemmin purkamalla kuluja saa katettua varmemmin.

Menovaraus voi olla enintään 15 prosenttia ilmoitettujen tulojen yhteismäärästä. Varaus lasketaan tulosta, josta on vähennetty hankintatyön arvo sekä mahdollinen metsävähennys. Vanhojen varausten tuloutuksia ei oteta huomioon laskelmassa.

Tuhovarauksen voi tehdä vakuutuskorvauksesta, jos vahingosta aiheutuu seuraavana vuonna uudistamiskuluja. Tuhovaraus voi olla enintään uudistamiskulujen suuruinen.

Varaukset kohdasta poistetaan tuloutettu varaus ja lisätään verovuoden varaus.

Jos metsänomistajalla on säännöllisesti tuloja, voi varauksia tehdä vuosittain ja tulouttaa ne määräaikojen päätyttyä.

Sekä metsävähennyksen että menovarauksen kirjaamista varten tarvitaan laskinta, sillä ohjelma ei tuota näitä lukuja valmiiksi.

Poistot

Poistojen menojäännökset näkyvät valmiiksi veroilmoituksessa. Lomakkeelle kirjataan uudet hankinnat ja poistot. Alle 600 euron menojäännöksen voi poistaa kerralla.

Poistoina vähennetään moottorisahaa suurempien koneiden ja laitteiden hankintamenot. Tee kalustosta muistiinpanoihin erillinen selvitys, vain yhteenveto kirjataan veroilmoitukseen.

Vuoden aikana myydyn koneen menojäännös ei ole poiston peruste. Jos vanha kone on mennyt vaihdossa, sen menojäännös poistetaan luettelosta ja uuden hankintahinta kirjataan täysimääräisenä. Vanhasta koneesta tehdään lisäksi luovutusvoittoverolaskelma verolomakkeelle 9.

Tavallinen poistoina vähennettävä metsätalouden kone on maataloustraktori peräkärryineen. Myös mönkijä tai moottorikelkka lisävarusteineen voi olla metsätalouden kone.

Vinkki!

Metsätalouden käytössä olevan koneen käytöstä kannattaa pitää päiväkirjaa, josta selviää sen ajot. Jos laitteella on yksityiskäyttöä, poistoista ja vuosimenoista erotetaan päiväkirjan perusteella yksityiskäytön osuus.

Koneen tai laitteen vuosikulut ja poistot voidaan tehdä täysimääräisesti, jolloin yksityiskäytön osuus kirjataan verolomakkeella yksityismenoihin. Toinen vaihtoehto on kirjata verotukseen vain metsäkäytön osuus kuluista ja poistoista.

Kertapoistona voidaan vähentää enintään 600 euron menojäännös.

Kunnostusojituksia ja metsäteitä tehdään yleensä yhteishankkeina kemeravaroin. Poistoja tehdään siitä osuudesta, mikä jää verovelvollisen maksettavaksi. Jos kemeratuki tulee metsänomistajalle, se kirjataan tuloksi ja poistettavaksi hankintamenoksi laitetaan hankkeen kokonaiskustannukset. Vähäiset lanaus-, sorastus- tai muut kulut voidaan vähentää vuosimenoina.

Siirrettäviä menoja ovat maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluihin sisältyneet metsätalouden menot. Tällaisia ovat muun muassa maatalouden kalustoon kuuluvalla traktorilla tehdyn puunajon konekustannukset. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluja pienennetään vastaavasti.

Valmista?

Kun veroilmoitus on täytetty, lähetä se verottajalle.

Mutta jos tuntuu, että jokin asia on vielä tarkistamatta, ilmoituksen voi tallentaa keskeneräisenä. Tallennetut tiedot eivät katoa, joten siihen voi palata myöhemmin uudelleen.

On hyvä muistaa, että metsäveroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos verovuoden aikana ei ole ollut metsätalouden tuloja eikä menoja. Veroilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos on käyttämättömiä varauksia ja metsävähennystä

Paperilomakekin käy

Metsäverotuksen paperinen 2C-lomake on samanlainen kuin edellisenä vuonna. Sen voi pääosin täyttää samoilla ohjeilla kuin verkkolomakkeen.

Kirjaa puukaupan tiedot paperisella verolomakkeella sekä asianomaiseen kohtaan että yhteenlaskuriville. Veroilmoituksen kohtiin 1–4 kertyvät tulot ovat metsävähennyksen ja menovarausten perusteena.

Metsävähennyksen tiedot kirjataan vuosittain lomakkeelle, vaikka metsävähennystä ei käytettäisikään. Näin tiedot pysyvät tallessa.

Kun paperinen lomake on täytetty, se on allekirjoitettava. Lomake lähetetään lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. Huomaa, että paperinen arvonlisäveroilmoitus lähetetään eri osoitteeseen.

Paperiseen metsäveroilmoitukseen ei tarvitse eikä pidä liittää mitään selvityksiä tai kuitteja. Tehdyn veroilmoituksen kopio, kuitit ja liitteet arkistoidaan.

Kirjanpitoa voidaan tarvita, jos verottaja kysyy lisäselvityksiä. Kirjanpito on säilytettävä kuusi vuotta.

Tuulivoimatulot maatalouden veroilmoitukseen

Maatalouden veroilmoitus tulee tehdä, jos on esimerkiksi erilaisia metsästä tai pelloista saatavia vuokratuloja. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulivoimasta saatavat tulot.

Jos ilmoitus tehdään paperisena, käytetään verolomaketta 2. OmaVero-palvelussa maatalouden ilmoitus löytyy Omat verolajit -sivulta kohdasta Verovuosi 2022, jos sen on aiemmin täyttänyt. Jos ilmoituksen tekee ensimmäistä kertaa, ilmoitus on haettava Verovuosi 2022 kohdan alimmalta riviltä Veroilmoitukset ja verotustiedot.

Metsänomistajan saamat erilaiset vuokratulot, kuten pelloista ja tuulivoimaloista saadut korvaukset, ilmoitetaan kohdassa Tuet ja muut tuotot. Mahdolliset maatalouden tuloon liittyvät menot kirjataan kohtaan Maatalouden ostot.

Korot

Metsätalouden korot näkyvät esitäytetyllä verolomakkeella. Yhtymän osakkaat ilmoittavat maksamansa yhtymän velkojen korot omassa verotuksessaan. Jos tiedoissa on korjattavaa, korjaus tehdään OmaVerossa tai lomakkeella 50B (kohta 4.4.).

Yrittäjävähennys

Metsätalouden voitollisesta tuloksesta tehdään verovuonna 2022 viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Verohallinto tekee vähennyksen verovelvollisen puolesta.

Metsälahjavähennys

Jos metsää on saatu vuosina 2017–22 lahjana tai lahjaluonteisella kaupalla, verovelvollisella voi olla oikeus metsälahjavähennykseen. Sitä vaaditaan OmaVerossa tai lomakkeella 2L

Metsälahjavähennystä haetaan keväällä esitäytetyn veroilmoituksen valmistumisen jälkeen.

Lue ohjeet

Ennen veroilmoituksen tekoa kannattaa lukea nämä ohjeet. Tämä koskee etenkin ensikertaa ilmoitusta täyttäviä.

Tarkempia neuvoja – esimerkiksi metsävähennyksestä tai metsätalouden koneiden ja laitteiden poistomenettelystä – löytyy Metsälehden Metsäverokirjasta (2023).

Verohallinnon omat ohjeet ovat hyvät, mutta ne löytyvät enää vain verkosta.

Helmikuun loppuun mennessä

Veroilmoituksen valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä paperilomakkeellakin tehtyjen veroilmoitusten pitää olla verottajalla jo viimeisenä jättöpäivänä. Suurella osaa metsänomistajista se on 28.2.

Maataloutta ja elinkeinotoimintaa harjoittavat metsänomistajat voivat jättää metsäveroilmoituksen 3.4. mennessä. Rajoitetusti verovelvolliset, eli ulkomailla pysyvästä asuvat, antavat metsäveroilmoituksen 23.5. mennessä.

Jos verokausi on kalenterivuosi, on arvonlisäveroilmoitus jätettävä ja mahdollinen arvonlisävero maksettava viimeistään 28.2.

Veroilmoituksen myöhästymisestä voi seurata myöhästymismaksu.

Onko kysyttävää?

Metsäverotukseen liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoa Metsälehden veroneuvonnasta. Opastus on lehden tilaajille maksutonta normaalia puhelinmaksua lukuun ottamatta.

Kysymyksiin vastaa lehden veroasiantuntija Hannu Jauhiainen (puhelin 0400 150 910) maanantaisin 6.2., 13.2. ja 20.2. klo 9–15 ja 18–19.

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla (hannutjauhiainen@gmail.com). Sähköpostikysymykset on hyvä lähettää ajoissa, viimeistään 20.2. Ne, jotka jättävät veroilmoituksensa helmikuun jälkeen, voivat lähettää kysymyksiä myöhemminkin.

Lisää aiheesta: Näin kirjaat hankintatyöt

Lisää aiheesta: Kaikki alvit samaan ilmoitukseen

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus