Metsän kasvun pelastajat

Metsureiden ja koneenkuljettajien työmaista isolla osalla ollaan myöhässä liikkeellä pelastamassa metsälle kasvun edellytykset.

Olen ollut isäni mukana monella hakkuutyömaalla pienenä poikana katsomassa hänen työtään niin metsurina kuin hevosajurina. Harjoittelussa ja työelämässä olen käynyt monia mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä keskusteluita metsureiden ja metsäkoneenkuljettajien kanssa. Ihailen heidän työteliäisyyttään, sinnikkyyttään ja korkeaa työmoraalia. Metsä työympäristönä on monelle niin rakas, että myös vapaa-ajan harrastukset ovat metsään liittyviä.

Raivaussahausta ja istutusta

Niistä on metsurin työpäivä pääsääntöisesti tehty. Suomen kansantalouden nousun aikainen hakkuu sahan ja kirveen sekä hevosella ajo on vaihtunut suurelta osin raivaussahan kahvoihin ja pottiputkeen. Istutuskaudet uutta puusukupolvea kasvamaan kovalla tahdilla, tällainen lyhytjalkainen mies ei pysyisi kunnolla vauhdissa kävelemällä.
Muu sulan maan aika kuluu metsureilta havupuun taimia lehtipuiden alta pelastaessa ja taimikoista kasvatettavia puita valitsemassa. Kasvatettavien puiden valinnassa on metsurin nopeassa työtahdissa ehdittävä katsoa rungon suoruus, latvuksen kunto, etäisyydet muihin puihin ja puulajin sopivuus kasvupaikalle sekä vielä riistankin suojapuuston huomiointi. Vähäisen lumen aikana ja muulloinkin yhtenä metsureiden työlajina on hakkuiden ennakkoraivaus. Tällöin kaadetaan hakkuuta haittaava isojen puiden alle kasvanut puusto, jotta hakkuussa kaadettavat puut eivät muuta suuntaa ja osu kasvatettaviin puihin.

Raikas ilma ja vaihtuva maisema

Metsurin työn luontaisetuna ovat raitis ilma, vaihteleva sää ja maisema vuodenajan mukaan sekä eri vaikeusasteen työkohteet. Välillä on helppoja kohteita hyvässä maastossa, välillä työläitä kohteita vaikeissa maastoissa sekä kaikkea niiden väliltä. Työvälineiden kantaminen välillä pitkiäkin matkoja huonojen tieyhteyksien vuoksi on raskasta ja lisää metsurin työpäivän pituutta. Eväitä syödessä tai työn tuoksinassa voi nähdä ja ihastella metsän eläimiä sekä erilaisia luonnon omia taideteoksia puissa ja maisemissa.

Uuden ajan metsurina teknisessä ihmeessä

Metsätöiden koneellistuessa on metsäkoneenkuljettajalla hakkuukoneessa käytössään hävittäjäkoneeseen verrattavissa oleva teknologia. Vaikka hakkuukoneessa on paljon valmiiksi automatisoituja asioita, on hakkuukoneen kuljettajan tehtävä paljon havaintoja. Hänen on valittava harvennuksissa kaadettavat puut, katsottava ettei tyvipölkyssä ole lahoa tai tyvitervastautia, ettei runko ole liian lenko tukiksi ja ettei rungossa ole muita huomioitavia vaurioita. Kuljettajan on tehtävä valinnat nopeasti liikkuvasta puusta ja samalla ohjattava katkottava puutavara ajon kannalta sopiviin kohtiin puutavaralajeittain. Silmän ja käden yhteistyön on oltava saumatonta ja nopeaa kuin videopelien mestareilla.

Ajokoneessa metsäkoneenkuljettajan on hallittava nosturin käyttö niin, että ei kolhi kasvamaan jääviä puita ja kuormauksen on oltava ripeää niin metsässä kuin varastolla kuormaa purkaessa. Vaihtelevissa maastoissa on osattava huomioina maanpinnan vaihtelut niin kantavuuden kuin korkeuden suhteen ja saatava ajokone pysymään ajouralla niin, että se ei vaurioita pystypuita eikä puiden juuristoa.

 

Metsän pelastushenkilökunta metsuri/metsäkoneenkuljettajakaan eivät pysty pelastamaan puustoa mistä tahansa tilanteesta.

Metsurit ja metsäkoneenkuljettajatkaan eivät pysty ihmeisiin

Jos taimikko on jätetty liian kauan hoitamatta tai varttunut metsä harventamatta ei raivaussahalla tai hakkuukoneellakaan voi pelastaa tilannetta, parantaa kyllä. Metsänomistajan kannattaisi sopia metsän pelastushenkilökunta paikalle ajallaan joltakin toimijalta tai suoraan tekijältä, jolloin työ on kustannustehokasta niin metsänomistajan kuin työtä tekevänkin kannalta. Tällöin on myös mahdollista tehdä laadukas työnjälki, jonka vaikutus on pitkäaikainen. Metsureiden ja metsäkoneenkuljettajien työ on ensiarvoisen tärkeää puunkäytön kasvaessa ja tulevien hakkuumahdollisuuksien turvaamisessa!

 

Veikko Iittainen

kirjoittaja on metsänomistaja ja metsäalan ammattilainen

 

Kuvat: Tiina Rintanen

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito