Joutoalueiden metsitystuki lausuntokierrokselle

Tukea saisi maatalouskäytön ulkopuolelle jääneille peltolohkoille ja entisille turvetuotantoalueille.

Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta on edennyt lausuntokierrokselle. Yksityiset maanomistajat voisivat esityksen mukaan saada ensi vuodesta lähtien tukea joutokäytössä olevien puuttomien alueiden metsitykseen. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet.

”Metsitystuen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa hiilinieluja. Tukikelpoisten alueiden ulkopuolelle on rajattu aktiivisen ruoantuotannon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Tukea ei myönnettäisi ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden metsittämiseen. Myöskään metsämaaksi luettavat alueet eivät olisi oikeutettuja tukeen.

Metsitystukea haettaisiin Metsäkeskuksesta, ja tukijärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Metsitykseen liittyviä toimenpiteitä ei saisi aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.

Tuki muodostuisi kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta ja perustuisi keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin per hehtaari. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite kestäisivät 10 vuotta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat