Metsitystukea voi saada jopa 2 000 euroa hehtaarilta

Asetusluonnos tuesta on parhaillaan lausuntokierroksella.

Joutomaiden metsitystä koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Metsittämisen edellytyksiä täsmennetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa, joka on nyt lähetetty lausuntokierrokselle.

Asetusluonnoksessa määritellään muun muassa millaisten alueiden metsitykseen tukea voi saada. Esimerkiksi turvetuotannosta poistettu alue ei sovi vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen, jos alueelta ei voida johtaa pois puuston kasvua haittaavaa vettä.

Asetuksessa määritellään myös käytettävät puulajit. Käytettäväksi kelpaavat metsälaissa hyväksytyt, kasvupaikalle parhaiten sopivat lajit. Esimerkiksi kuusta voidaan käyttää viljelykäytöstä poistetuilla alueilla, mutta ei kuitenkaan pääpuulajina entisillä turvetuotantoalueilla.

Käytettävien siementen tai taimien tulee olla alkuperältään kasvupaikalle sopivia. Alkuperätietojen tulee olla käytettävissä. Istutustiheyden on oltava puulajista riippuen vähintään 1 000 tainta hehtaarilla. Tarvittaessa maanpinta on muokattava ja lannoitettava ennen viljelyä.

Taimikon kasvun varmistamiseksi sitä on myös hoidettava.

Asetusluonnoksen mukaan metsitystukea maksetaan 1 000–2 000 euroa hehtaarilta maalajista riippuen. 2 000 euroa maksetaan turvepohjaisilla alueilla, 1 000 euroa entisillä turvetuotantoalueilla, jos käytetään kylvöä. Jos kivennäismaiden metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää, korvauksen saa korotettuna.

Lisäksi maksetaan hoitopalkkio 900 euroa hehtaarilta.

Tukihaun pitäisi avautua maaliskuussa

Metsitystukea myönnetään niin sanottujen joutoalueiden kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Tukea myönnettäisiin yksityisille maanomistajille. Metsitettävän alan tulisi lakiesityksen mukaan olla vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen yhtenäinen, keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala.

Metsityslain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Metsitystukea haetaan Metsäkeskuksesta, ja tukihaun on tarkoitus avautua maaliskuun 2021 alussa.

On arvioitu, että Suomessa metsitykseen soveltuvia joutoalueita olisi noin 120 000 hehtaaria.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut