Ruotsin hakkuiden odotetaan vähenevän

Mittaustapojen erot hankaloittavat Suomi–Ruotsi-vertailua.

Ruotsin bruttohakkuiden odotetaan tänä vuonna supistuvan 91 miljoonaan kuutiometriin eli vuoden 2018 tasolle, maan Metsäviraston alustava tilasto osoittaa. Viime vuonna bruttohakkuut olivat hiukan yli 94 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuiden väheneminen johtuu sekä sahauksen että sellunvalmistuksen supistumisesta.

Ruotsissa hakkuumääriä mitataan brutto- ja nettohakkuilla. Bruttohakkuilla tarkoitetaan koko runkotilavuutta mukaan lukien metsään jäävä latvahukka sekä kuori. Nettohakkuilla tarkoitetaan korjattua runkotilavuutta ilman kuorta ja latvaosaa.

Ruotsin nettohakkuut nousivat viime vuonna niukasti yli 75 miljoonaan kuutiometriin. Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen hakkuumäärät olivat 71,8 miljoonaa kuutiometriä. Suomen mittaustapa on lähellä Ruotsin nettohakkuita, mutta mukana on kuori.

Yli puolet Ruotsin korjuumäärästä tulee päätehakkuilta, liki kolmannes harvennuksilta ja loput muuntyyppisiltä hakkuilta. Korjuumäärästä yli puolet on kuusta, kolmannes mäntyä ja yli kymmenesosa lehtipuuta.

Puukauppa Puukauppa