Selvitys: Maa- ja metsätalous kuormittavat vesistöjä entiseen tapaan

Vesien laadussa ei ole tapahtunut yleistä paranemista vuodesta 2008.

Maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita, kertoo tuore selvitys. Tutkimusjaksolla 2008–2020 ei vesien tilassa ollut nähtävissä valtakunnallisesti yhtenäistä paranemista.

”Tulosten perusteella vesiensuojelutoimet ovat olleet riittämättömiä hajakuormituksen aiheuttamaan ongelmaan nähden. Toisaalta yksittäisissä kohteissa ekologinen tila on myös parantunut, mikä kertoo siitä, että vesien tilaan on mahdollista vaikuttaa”, kertoo erikoistutkija Jukka Aroviita Suomen ympäristökeskuksesta.

Maatalouden ja metsätalouden hajakuormituksen vaikutuksia vedenlaatuun ja vesien ekologiseen tilaan on seurattu yli sadan järvi- ja jokikohteen muodostaman seurantaverkon avulla.

Metsätalousvaltaisten alueiden jokien ja järvien vesissä on etenkin korkeita orgaanisen typen ja hiilen pitoisuuksia.

”Nämä muutokset vedenlaadussa ovat sidoksissa valuma-alueen turvemaiden ojituksiin ja metsien hakkuisiin. Mitä suurempi osuus turvemaista on ojitettu, sitä heikompi jokivesien vedenlaatu on. Olennaista ei näytä olevan se, kuinka paljon valuma-alueella on turvemaata ylipäätään vaan se, kuinka suuri osuus siitä on ojitettu”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Annika Vilmi.

Kommentit (1)

Luonto Luonto

Kuvat