Väitös: Metsän poltto ja säästöpuut ovat kääpien ystäviä

Eri-ikäiset kuolleet puut ylläpitävät kaikki omanlaistaan lajistoa.

Metsänhakkuissa jätettävien säästöpuumäärien on oltava suuria, jotta kääpien monimuotoisuus säilyy hakkuualalla, osoittaa MMM Mai Suominen väitöstutkimuksessaan.

”Säästöpuiden määrä ja niiden monipuolisuus lisäävät talousmetsien lajimääriä. Kovin alhaiset säästöpuumäärät eivät kykene ylläpitämään monipuolista lajistoa. Suosittelenkin, että ainakin paikoin avohakkuiden yhteydessä jätettäisiin säästöpuita nykyistä enemmän”, Suominen sanoo.

Kun hakatut alat poltetaan, säästöpuiden kuoleminen ja kaatuminen nopeutuu, mikä monipuolistaa kuolleen puuston laatua. Uhanalaisia kääpälajeja löydettiin pääasiassa poltetuilta aloilta, joilla oli enemmän säästöpuita.

Metsän polttaminen lisäsi kääpälajien määrää ja monipuolisuutta sekä hakatuilla että hakkaamattomilla tutkimusaloilla. Hakatuissa metsissä poltto lisäsi lajimäärää erityisesti kannoilla.

Kuolleen puun säilyttäminen hakkuualoilla on tärkeää. Erityyppinen kuollut puu – vanha hakkuuta edeltänyt maapuu, kannot, latvukset ja kuolleet säästöpuut – ylläpitää omanlaistaan lajistoa. Erilaiset kuolleet puut lahoavat eri nopeuksilla, ja ovat siten kääville sopivia kasvualustoja eri pituisten ajanjaksojen ajan.

”Hakkuiden ja polton vaikutus kääpälajistoon on nähtävissä tavallisesti vasta usean vuoden kuluttua, jolloin puita on kuollut ja kaatunut, ja puun lahoaminen on edennyt.”

Luonnontilaisessa metsämaisemassa metsäpalot ovat yleisiä. Suomessa tehokas palon torjunta ja metsänhoidollisten polttojen väheneminen on johtanut tilanteeseen, jossa metsiä palaa vain muutama sata hehtaaria vuosittain. Lukuisat metsälajit ovat riippuvaisia palaneesta puuaineksesta tai metsän rakenteesta, joka on muodostunut palon seurauksena.

”Väitöskirjani tulokset osoittavat uusia keinoja kuolleesta puusta riippuvaisen lajiston suojelemiseksi. Säästöpuiden jättäminen, hakkuutähteiden korjuun välttäminen ja hakkuita edeltävän vanhan lahopuun säästäminen hakkuualoilla ovat erityisen hyviä keinoja monimuotoisuuden kannalta”, Suominen toteaa.

”Kontrolloiduilla metsänpoltoilla voidaan luoda aiempaa monipuolisempi ja myös ajallisesti vaihteleva kuollut puusto käsiteltyihin metsiin.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat