Nyt on veroilmoituksen aika

Lue ohjeet, järjestä kuitit, laske vähennykset. Sen jälkeen metsäveroilmoituksen teko sujuu.

Tulot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa ja ennakonpidätystä.

Jos verovuoden aikana ei ole ollut metsätalouden tuloja eikä menoja, metsäveroilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Veroilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos on käyttämättömiä varauksia ja metsävähennystä.

Helpointa ilmoituksen tekeminen on verottajan OmaVero-verkkopalvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella, mutta näissä ohjeissa keskitytään lähinnä OmaVero-palvelun kautta tehtävään ilmoitukseen.

Lue ohjeet

Tehtiin ilmoitus verkossa tai paperilla, kannattaa ensin perehtyä ohjeisiin. Etenkin ensimmäistä kertaa ilmoitusta tekevien on syytä lukea ohjeet huolellisesti.

Verohallinnon omat ohjeet ovat hyviä, mutta ne löytyvät nykyään vain verkosta. Siellä on esimerkiksi tarkempia ohjeita matkakulujen vähennyksestä ja koneiden poistokelpoisuudesta. Myös metsävähennyksestä sekä metsälahjavähennyksestä on oma ohjeensa.

Paperinen omistustiedoilla varustettu 2C-lomake lähetetään edelleen suurimmalle osalla verovelvollisia. Lomakkeen mukana tulevassa saatekirjeessä on yleisiä ohjeita veroilmoituksen teosta.

Jos käytettävissä on Metsälehden Metsäverokirja 2021, sieltä löytyy tarkempia selvityksiä esimerkiksi metsävähennyksestä tai metsätalouden koneiden ja laitteiden poistoista.

Vilkaise vanhaa

Veroilmoitusta täytettäessä edellisvuoden veroilmoitus on yleensä tarpeen, koska sieltä löytyvät menovaraukset ja metsävähennyksen seuranta.

OmaVero-verkkopalvelu helpottaa tältä osin, sillä siellä ilmoituksessa nämä tiedot näkyvät nyt valmiina edellisvuoden ilmoituksen perusteella. Vanha ilmoitus löytyy myös OmaVerosta, jos sen on siellä viime vuonna täyttänyt.

Laskelmat valmiiksi

Kululaskelmat, hankintatyön arvon laskeminen sekä metsävähennyslaskelma on hyvä tehdä ennen ilmoituksen täyttämistä.

Myös kaikki kuitit ja puun ostajilta saadut selvitykset kannattaa laittaa järjestykseen. Kuitit numeroidaan aikajärjestyksessä.

Metsäverotuksessa pärjätään yleensä niillä tositteilla, joita alan toimijoilta on saatu. Tarkempia selvityksiä tehdään tarpeen mukaan.

Montako ilmoitusta?

Perheen tilakokonaisuudesta tehdään vain yksi ilmoitus, ellei toinen puoliso vaadi tehtäväksi erillistä ilmoitusta yksin omistamastaan metsäkiinteistöstä.

Yhdellä lomakkeella ilmoitetun metsäkokonaisuuden tulos jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken verolomakkeelle kirjattujen omistusosuuksien suhteessa.

Avopuolisoiden omistamia metsiä ei yhdistetä, vaan kumpikin tekee omista metsistään oman ilmoituksen. Jos metsää omistetaan yhdessä, tältä osin on kyse yhtymästä. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi, heidät rinnastetaan aviopuolisoihin.

Siirry Vero.fi-sivulle

Sähköisen veroilmoituksen löytää Vero.fi-sivulta, kun sieltä valitsee Kirjaudu OmaVeroon. Siellä näkyy valmiina ne verolomakkeet, jotka verovelvollisen on Verohallinnon veroilmoitusodotuksen mukaan täytettävä.

Sitä ennen kannattaa katsoa sivun alareunasta löytyvä Metsä-kohta. Aukeavalla sivulla on yleistä tietoa metsään liittyvistä veroilmoituksista ja linkkejä syventäviin vero-ohjeisiin.

Metsäveroilmoituksen tekoon päästään, kun Omaveroon tunnistautumisen jälkeen valitaan Omat veroasiat. Sen jälkeen valitaan oikeasta yläreunasta Veroilmoitukset ja verotustiedot ja verovuosi 2020.

On huomattava, että omilla pankkitunnuksilla voi tehdä vain oman veroilmoituksensa, ei esimerkiksi puolison veroilmoitusta. OmaVerossa on mahdollista hoitaa myös toisen henkilön veroasioita, mutta siihen pitää olla valtuudet.

Metsäverotus-kohtaa klikkaamalla saadaan näkyviin Metsätalouden veroilmoitus. Se poikkeaa jonkin verran paperisesta 2C-lomakkeesta. Samat asiat ovat mukana, mutta hieman eri järjestyksessä ja eri tavoin esitettynä.

Valitse kyllä tai ei

Veroilmoituksen perustana ovat Kyllä- ja Ei-ruudut jokaisen esitettävän asian kohdalla. Jos kyseiseen kohtaan on ilmoitettavana jotain lukuja, valitaan Kyllä. Sen jälkeen avautuu uusi ikkuna, johon tiedot kirjataan.

Jokaisen kohdan alareunassa on myös Miten nämä tiedot ilmoitetaan -kohta. Sitä klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, josta saa lisätietoja asianomaisen kohdan täyttämiseen. Ponnahdusikkunan saa pois oikean yläkulman ruksia klikkaamalla. Ruudusta on vielä linkki vero.fi-sivuille, josta saa lisätietoja kyseisen kohdan verotuksesta.

Jokaisen sivun oikeassa reunassa on Yhteenveto-sarake, jossa kirjatut erät näkyvät.

1.Henkilötiedot

Metsätalouden veroilmoituksen ensimmäisellä sivulla on henkilötiedot. Siihen on myös merkitty puolisoiden osuudet, jos metsää omistetaan yhdessä tai niistä muuten tehdään yhteinen veroilmoitus.

2.Tulot

Seuraavalla sivulla ilmoitetaan kaikki metsätalouden tuloksi tulevat erät, kuten puunmyyntitulot ja kemerakorvaukset. Tällä sivulla ilmoitetaan myös varausten tuloutus sekä muistiinpanoihin sisältyvät, tuloiksi kirjattavat yksityistalouden menot, esimerkiksi mönkijän yksityiskäytön osuus.

Tuloina ilmoitetaan siis kaikki ne kohdat, jotka paperisella 2C-lomakkeella ovat +merkkisiä.

Pystykaupalla myytyjen puiden kauppahinnat löytyvät puun ostajien lähettämistä vuosiyhteenvedoista tai yksittäisen kaupan asiakirjoista.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kautta myydyt puuerät ovat yleensä hankintakauppoja. Niiden kulut vähennetään metsätalouden menoissa.

Puun ostajalta tulleesta selvityksestä tai maksutositteesta poimitaan siis veroilmoitukseen puukaupan arvo ilman ennakonpidätyksen vähentämistä ja arvonlisäveron lisäämistä.

Vakuutus- ja hirvivahinkokorvaukset ovat verollista tuloa. Vakuutuskorvaukset ilmoitetaan täysimääräisinä, eikä perittyä ennakkoa vähennetä korvaussummasta. Ennakon verottaja ottaa huomioon vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan.

Tässä kohdassa voidaan ilmoittaa muutkin korvaukset. Kaikki kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran perusteella saadut valtion tuet ovat verollisia. Jos tuki on ohjattu suoraan hankkeen toteuttajalle, sitä ei kirjata metsänomistajan veroilmoitukseen.

Jos aikaisempina vuosina on tehty tulo- tai menovarauksia, niitä tuloutetaan tarvittaessa. Vanhat voimassa olevat varaukset näkyvät Varaukset-sivulla.

Kun omasta metsästä otetaan puuta maatalouteen, elinkeinotoimintaan tai yksityiskäyttöön, se kirjataan veroilmoitukseen. Maatalouden käyttöä on muun muassa tuotantotilojen lämmitykseen käytetyn polttopuun arvo. Yksityiskäyttöä on oman kesämökin tai talon rakentamiseen käytetyn puutavaran arvo.

Elinkeinotoimintaan siirretyn puutavaran arvona pidetään käypää hankintahintaa. Maatalouteen ja yksityiskäyttöön menneen puutavaran arvo lasketaan kantohintojen perusteella.

Oman asunnon ja kesämökin lämmitykseen käytetty puutavara on verovapaata, eikä sitä ilmoiteta verotukseen.

Muina tuloina ilmoitetaan sellaiset pääomatulot, joita ei merkitä aiempiin kohtiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi edellisen vuoden verotuksessa vähennettyihin menoihin kohdistuvat maksupalautukset.

3. Menot ja varaukset

Seuraavalta aukeamalta löytyvät kaikki menoina ilmoitettavat erät, kuten vuosimenot, hankintatyön arvo, metsävähennys, varaukset ja poistot.

Metsätalouden harjoittamisen kustannukset vähennetään vuosimenoina tai poistoina. Vuosimenot jaetaan palkkaus- ja matkakuluihin sekä muihin menoihin. Metsätalouden kuluista tehdään muistiinpanoihin tarpeelliset selvitykset.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat metsätalouden töistä maksetut palkat. Jos kuolinpesä tai yhtymä on maksanut osakkailleen matkakorvauksia ja päivärahoja matkalaskun perusteella, ne kirjataan palkkausmenoiksi.

Vähennyskelpoisia ovat kaikkien metsätalouden matkojen kulut. Metsänomistajan kulkuväline on tavallisesti oma auto. Sen kuluina vähennetään 0,25 euroa kilometriltä. Jos mukana on peräkärry, siitä voi tehdä ylimääräisen 0,07 euron kilometrivähennyksen.

Jos on käytetty julkisia kulkuvälineitä tai oman auton kilometrikuluista on tehty laskelma, kulut vähennetään todellisten kulujen mukaan.

Matkoista tehdään muistiinpanoihin riittävän tarkka selvitys. Jokaisesta matkasta kirjataan päivämäärä, matkan kohde ja aihe. Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi myrskytuhojen tarkistus, metsänhoitoyhdistyksessä asiointi, moottorisahan osto tai taimikonhoito.

Muualle kuin omaan metsään suuntautuvista matkoista voi tehdä myös päivärahavähennyksen. Vähennys on yli 6 tunnin matkoista 16 euroa ja yli 10 tunnin matkoista 29 euroa.

Vähennyskelpoisia ovat myös kaikki ne muut kulut, jotka ovat aiheutuneet metsätalouden harjoittamisesta. Tavanomaisia vuosimenoja ovat muun muassa Metsälehden tilausmaksu, metsänhoitotarvikkeiden hankintakulut sekä moottori- ja raivaussahan bensakulut.

Pienkoneiden, kuten raivaus- ja moottorisahojen, hankintakulut voidaan vähentää vuosimenoina.

Jos metsätalous on ollut kohtalaisen laajaa, voi toimistokuluista tehdä työhuonevähennyksen. Se on 225 euroa. Kulut voidaan vähentää myös todellisten kulujen mukaan.

Jos vähennettävästä menosta ei ole kuittia, laaditaan tarpeellinen selvitys menon aiheesta, esimerkiksi puhelinkuluista.

Arvonlisäverolliset kirjaavat vähennykseksi nettomenot ilman arvonlisäveroa. Ne, jotka eivät ole arvonlisäverollisia, vähentävät kulut arvonlisäveroineen.

Hankintatyö

Hankintatyön arvo ilmoitetaan nyt menona toisin kuin 2C-lomakkeella. Hankintatyön arvo lasketaan ensiksi muistiinpanoihin. Sen jälkeen korjattu puumäärä ja työn arvo kirjataan nettilomakkeelle. Jokaisesta työntekijästä täytetään oma Lisää rivi -kohta.

Jos työt on tehty viime vuonna, mutta tuloa saadaan vasta tänä vuonna, ilmoitetaan työ tehdyksi, mutta jätetään Hankintatyön arvo -kohta tyhjäksi ja vähennetään työn arvo vasta tänä vuonna. Jos hankintatyöstä on kertynyt ansiotulona verotettavaa tuloa, se on kuitenkin ilmoitettava viime vuoden verotuksessa.

Polttopuukaupoissa ilmoitetaan se määrä työn arvoa, minkä verran on myyty puita.

Metsävähennys

Metsävähennystä koskevassa osiossa on nyt valmiina edellisen veroilmoituksen tietojen mukainen metsävähennyspohja, käytetty metsävähennys ja mahdollinen luovutusvoittoihin lisätty metsävähennys. Laskelman tietoja korjataan tarpeen mukaan kuluneen verovuoden tiedoilla.

Näin saadaan käytettävissä olevan metsävähennyksen määrä. Sen jälkeen lasketaan verovuoden metsävähennyksen määrä.

Metsävähennystä voi tehdä enintään 60 prosenttia veroilmoituksen yhteenlasketusta tulosta. Metsävähennyskelpoista tuloa ovat puunmyyntitulot, erilaiset korvaukset sekä omasta metsästä otetun puun veronalainen arvo. Hankintakaupan tulosta pitää vähentää hankintatyön arvo, vain verotettavaksi jäävä tulonosuus on metsävähennyskelpoista. Hankintakaupan arvo voi olla kokonaan metsävähennyskelpoista, jos korjuutyön on tehnyt ulkopuolinen urakoitsija. Varausten tuloutuksia ei lasketa metsävähennykseen.

Metsävähennyksen minimimäärä on 1 500 euroa. Sen tekemiseen tarvitaan siten vähintään 2 500 euron pääomatulot, koska tuloista 60 prosenttia on vuosittain metsävähennyskelpoista.

Metsävähennyksen voi tehdä vain metsävähennyskelpoisen metsäkiinteistön tai kiinteistöjen tuloista. Jos tuloja on kertynyt myös metsävähennyskelvottomilta kiinteistöiltä, tuloista tehdään erittely muistiinpanoihin.

Varaukset

Meno- ja tuhovarauksella verovuonna saatuja tuloja voidaan siirtää tulevien vuosille silloin syntyvien menojen kattamiseen.

Vanhat, edellisellä veroilmoituksella ilmoitetut varaukset näkyvät nyt valmiina veroilmoituksessa. Ilmoitukseen lisätään mahdolliset viime vuoden varaukset.

Menovaraus voi olla enintään 15 prosenttia ilmoitettujen tulojen yhteismäärästä. Varaus lasketaan tulosta, josta on vähennetty hankintatyön arvo sekä mahdollinen metsävähennys. Vanhojen varausten tuloutuksia ei oteta huomioon laskelmassa.

Tuhovarauksen voi tehdä esimerkiksi vakuutuskorvauksesta, jos vahingosta aiheutuu seuraavana vuonna uudistamiskuluja. Tuhovaraus voi olla enintään uudistamiskulujen suuruinen.

Varausten käyttöön on aikaa Etelä-Suomessa neljä vuotta ja muualla kuusi vuotta.

Jos metsänomistajalla on säännöllisesti tuloja, varauksia voidaan tehdä vuosittain ja tulouttaa ne määräaikojen päätyttyä.

Poistot

Poistoina vähennetään moottorisahaa suurempien koneiden ja laitteiden hankintamenot. Kalustosta tehdään muistiinpanoihin erillinen selvitys ja vain yhteenveto kirjataan veroilmoitukseen.

Myös poistojen menojäännökset näkyvät nyt veroilmoituksessa. Lomakkeelle kirjataan uudet poistot.

Vuoden aikana myydyn koneen menojäännös ei ole enää poiston peruste. Jos vanha kone on mennyt vaihdossa, sen menojäännös poistetaan luettelosta ja uuden hankintahinta kirjataan täysimääräisenä. Vanhasta koneesta tehdään lisäksi luovutusvoittoverolaskelma verolomakkeelle 9.

Tyypillinen poistoina vähennettävä metsätalouden kone on maataloustraktori peräkärryineen. Myös mönkijä tai moottorikelkka lisävarusteineen voi olla metsätalouden kone.

Koneen tai laitteen vuosikulut ja poistot voidaan tehdä täysimääräisesti, jolloin yksityiskäytön osuus kirjataan verolomakkeella yksityismenoihin. Toinen vaihtoehto on kirjata verotukseen vain metsäkäytön osuus kuluista ja poistoista.

Kunnostusojituksia ja metsäteitä tehdään yleensä yhteishankkeina kemeravaroin. Poistoja tehdään siitä osuudesta, mikä jää verovelvollisen maksettavaksi. Jos kemeratuki tulee metsänomistajalle, se kirjataan tuloksi ja poistettavaksi hankintamenoksi laitetaan hankkeen kokonaiskustannukset. Vähäiset lanaus-, sorastus- tai muut kulut voidaan vähentää vuosimenoina.

Siirrettäviä menoja ovat maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluihin sisältyneet metsätalouden menot. Tällaisia ovat muun muassa maatalouden kalustoon kuuluvalla traktorilla tehdyn puunajon konekustannukset. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluja pienennetään vastaavasti.

Lopuksi

Kun veroilmoitus on valmis, se lähetetään verottajalle. Jos tuntuu, että joku asia on vielä tarkistamatta, ilmoituksen voi tallentaa keskeneräisenä. Näin siihen voi palata myöhemmin uudelleen, eivätkä jo tallennetut tiedot katoa.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 1/2021

Kommentit (1)

  1. Näitä itsestään selvyyksiä on julkaistu useammasta tuutista. Nytkään ei puolta sanaa yhtymien avuksi. Siellä valtuusasioissa piilevät suuret ongelmat. Tähän asti parhaiten palveleva on Juhani Rekun ohjeisto DVV:n valtuutushimmelin kokoamiseen. (MT 25.11.2020). Eikö verotusyhtymiä sentään ole kuusinumeroinen lukumäärä tässä maassa?
    Kyllä verotietojen antamisen pitäisi sujua ilman datanomikoulutusta.

    Verohallinto, DVV ja Traficom, on siinä kolme tosi ystävää!

    Terveisin Esa Innilä, Sastamala

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut