Ely-keskus suosittaa jatkuvaa kasvatusta tuulivoima-alueelle, MTK ihmettelee

Maanomistajien kannattaa varautua tuulivoimakaavan metsänkäyttörajoituksiin jo maanvuokrasopimusta laadittaessa, MTK:sta neuvotaan.

Varsinais-Suomen ely-keskus on arvioinut ABO Wind Oy:n Laitilaan ja Mynämäelle suunnitteleman tuulipuiston toteuttamiskelpoiseksi. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 12 tuulivoimalaa, joista neljä tai viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Hankealueen pinta-ala on noin 2 000 hehtaaria.

Ely-keskuksen lausunnon mukaan hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle. Samalla todetaan, että arviot hankkeen ympäristövaikutuksista ovat riippuvaisia ympäristökeskuksen päätelmässä esitettyjen lieventävien ympäristötoimien huomioimisesta ja ympäristönäkökohtien riittävästä huomioimisesta tuulivoimaloiden rakentamisessa. Päätelmässä esitetyt huomiot ja lisätäydennystarpeet tuleekin ottaa huomioon hankealueen kaavan laadinnassa, ely-keskus linjaa.

Kaavoituksen osalta päätelmässä todetaan, että voimaloiden välke- ja maisemavaikutusten lieventämiseksi on suositeltavaa ohjata kaavassa talousmetsien hoitoa jatkuvapeitteiseksi. Metsänhoitotoimenpiteet tuulivoimaloiden ympäristössä tulee suunnitella jatkossa tarkasti. Laajoja avohakkuita on hyvä välttää ja hakkuut on hyvä suunnitella niin, että esimerkiksi arvoalueisiin kuuluvien peltoalueiden ja teiden reunoille jätetään suojapuustoa, joka peittää tuulivoimaloiden suuntaan avautuvia näkymiä.

Suositus kaavoittajalle, ei määräys

Ely-keskuksesta todetaan, että jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen osalta kyse on vain suosituksesta kaavoittajalle. Tämä voi sen ottaa huomioon haluamallaan tavalla.

Toinen suunnitelluista tuulimyllyalueista sijaitsee Laitilan kaupungin pohjois- ja länsipuolelle levittäytyvien peltoaukeamien eli ns. Laitilan lakeuden vieressä, joka on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaksi. Niistä huolehtiminen kuuluu ely-keskusten tehtäviin, siksi maisemasta haluttiin huolehtia.

Metsänomistajien hakkuutapojen määrittelyyn keskuksella ei kuitenkaan valtuuksia ole.

”Sellaista määräystä me emme voi antaa”, toteaa ylitarkastaja Erika Liesegang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Sopimusehtoja kannattaa tarkentaa

Ely-keskuksen päätökseen Twitterissä reagoinut MTK:n kenttäpäällikkö Markus Nissinen pitää suositusta peitteisestä metsänkasvatuksesta huolestuttavana. Tuulivoimaa vastaan järjestöllä ei ole mitään, päinvastoin, mutta sen luvituksen kautta ei metsien käyttöä pitäisi rajoittaa.

”Maanomistajien kannattaa laittaa tuulivoimaloiden maanvuokrasopimukseen selvä merkintä siitä, että sopimusajalle metsien käsittelyä ei rajoiteta. Muuten sopimus raukeaa”, Nissinen sanoo.

Hän korostaa, että kunnat ovat kaavoittajina asiassa avainasemassa. Jos kaavaan tehdään ely-keskuksen suosituksesta merkintä peitteisestä metsänkasvatuksessa hankealueelle, se voi tietää metsänomistajalle isoja taloudellisia menetyksiä. Tässä on kaavoittajien syytä olla tarkkana, Nissinen katsoo.

Hänen mielestään tuulivoiman maisemavaikutusten hillitseminen metsien käytöllä on ylipäätään haastavaa.

”Miten metsällä voi peittää 200 metriä korkean tullimyllyn”, Nissinen pohtii.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat