Helmi-ohjelma pyrkii pysäyttämään lajikadon

Soiden ennallistaminen ja perinnebiotooppien hoito saavat vauhtia.

Ympäristöministeriö on julkistanut Helmi-elinympäristöohjelman, jonka on määrä olla keskeinen keino luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä.

Helmi-ohjelmassa painottuvat ennallistamis- ja hoitotoimet. Pääpaino on soiden suojelussa ja ennallistamisessa, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostamisessa ja perinnebiotooppien hoidossa.

Ohjelma jatkuu vuoteen 2030 saakka. Ensi vuodelle on 42 miljoonan euron rahoitus ja ohjelmalle on jatkorahoitus tälle hallituskaudelle.

Soiden osalta tavoitteena on, että tällä hallituskaudella suojellaan 20 000 hehtaaria ja ennallistetaan 12 000 hehtaaria.

”Ensisijaisesti pitäisi päästä liikkeelle rehevissä kohteissa, joissa on suurimmat luontoarvot ja joita on vähiten suojelualueverkostossa”, ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä kertoo.

Suojelu on vapaaehtoista ja korvauskäytännöt kuten Metso-ohjelmassa. Alkuvaiheessa pyritään suojelemaan valtakunnallisesti arvokkaita suokohteita, joiden luontoarvot on jo aiemmin inventoitu, mutta suojelu on jäänyt odottamaan rahoitusta.

Ensimmäinen Helmi-sopimus on jo tehty. Tornator perusti 244 hehtaarin yksityisen soidensuojelualueen Juuan Haukisuolla. Suojelu on pysyvä ja Tornator sai korvauksen puustosta, piti omistusoikeuden maahan ja sitä myötä metsästysoikeudet. Alueen hakkaamiselle ei olisi ollut lainsäädännöllistä estettä, mutta mainehaitan riski oli huomattava.

Isolla suoalueella voi olla useita yksityisiä omistajia. Soidensuojelussa pyritään kokonaisuuksiin, minkä vuoksi suojelun toteutuminen on todennäköisempää, jos samalta suolta useampi maanomistaja on kiinnostunut suojelusta.

Luonto Luonto

Keskustelut