Maa- ja metsätalousvaliokunta torjui valtion metsien avohakkuukiellon

Valiokunnan mietinnön mukaan jatkuva kasvatus ei käy ainoaksi metsänhoitomenetelmäksi.

Jatkuvan kasvatuksen osuuden lisääminen valtion metsissä on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mielestä perusteltua ja toivottavaa.

Valiokunta päätyi kuitenkin hylkäämään avohakkuukieltoa valtion metsiin vaativan kansalaisaloitteen. Jatkuvan kasvatuksen säätäminen pääasialliseksi metsänkasvatuskeinoksi ei sen mukaan tukisi edes aloitteen tekijöiden tavoitteita.

Maa- ja metsätalousvaliokunta julkisti tänään yksimielisen mietinnön kansalaisaloitteesta.

”Avohakkuukiellon seuraukset voisivat päinvastoin olla joissakin tapauksissa jopa negatiivisia puuntuotannon, monimuotoisuuden, ilmastotavoitteiden ja sosiaalisen kestävyyden yhteensovittamisen näkökulmasta”, seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon etenevässä mietinnössä todetaan.

Sen sijaan jokaiseen metsikköön tulee valiokunnan mielestä valita kulloisellakin hetkellä ja kuhunkin kasvupaikkaan parhaiten soveltuva kasvatusmenetelmä. Kun eri menetelmiä yhdistellään sopivasti toisiinsa, tulos on valiokunnan mukaan usein parempi kuin kumpikaan menetelmä yksin käytettynä.

”Keskustelun myötä on havahduttu myös nykytietämyksessä oleviin puutteisiin, jotka liittyvät muun muassa eri puulajien luontaiseen uudistumiseen jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa eri kasvupaikoilla. Tutkimusrahoitusta osataan nyt osoittaa paremmin lisäselvitystä vaativiin kohteisiin”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Eri asiantuntijoiden kansalaisaloitteesta antamat – osittain myös toisistaan poikkeavat – lausunnot osoittavat valiokunnan mukaan, että jatkuvasta kasvatuksesta tarvitaan lisää kokeellista kenttätutkimusta, pelkkä mallinnus ei riitä.

Valiokunta liitti mietintöön kaksi lausumaa. Toisessa edellytetään, että valtion metsissä käytetään monipuolisesti erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä ja kullekin alueelle ja kasvupaikalle valitaan sille parhaiten soveltuva menetelmä.

Toisessa lausumassa valiokunta esittää, että Metsähallituksen tuottotavoitteet asetetaan siten, että ne eivät vaikeuta valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Seuraavaksi maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö menee koko eduskunnan käsittelyyn. Avohakkuiden kieltämistä valtion metsissä ajava kansalaisaloite eteni eduskuntaan sen kerättyä yli 50 000 allekirjoitusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat