Metsähallitus: Lappiin 17 500 uutta luonto- ja lajikohdetta

Päivitys lisäsi metsätalouden ulkopuolisia maita yli 20 000 hehtaarilla.

Metsähallitus on lisännyt Lapin alue-ekologiseen verkostoon tuhansia uusia lähteitä, lampia, kallioita, suon metsäsaarekkeita ja vanhan metsän kohteita.

Päivityksen myötä tiedot metsien luontoarvoista ovat tarkemmat, mikä helpottaa metsätalouden suunnittelua.

”Lapin monikäyttömetsien kolmesta miljoonasta hehtaarista noin puolet on kokonaan tai osittain metsätaloustoimien ulkopuolella. Päivitys lisäsi metsätalouden ulkopuolisia maita 22 100 hehtaarilla”, aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen kertoo.

Uusia luontokohteita etsittiin laajojen aineistohakujen avulla ja kohteita tarkistettiin sekä toimistotyönä että maastossa. Luonto – ja lajikohteita tuli lisää 17 824 kappaletta ja järjestelmästä poistettiin 345 kohdetta.

Vinkkejä mahdollisista arvokkaista luonto- ja kulttuuriperintökohteista saatiin myös yleisöltä. Ilmoitetuista 1 300 kohteesta mukaan alue-ekologiseen verkostoon hyväksyttiin noin 150 kohdetta. Lähes puolet ilmoitetuista kohteista oli jo valmiiksi Metsähallituksen tiedossa.

Kartoituksessa käytettiin Metsähallituksen omien aineistojen lisäksi aineistoja Suomen ympäristökeskukselta, Luonnonvarakeskukselta, Paliskuntain yhdistykseltä, Geologian tutkimuskeskukselta sekä luontojärjestöiltä.

Alue-ekologinen verkosto laadittiin vuosina 1996–2000, ja se kattaa lähes kaikki yhtenäiset valtion maa-alueet. Verkostoon kuuluu luontoarvoiltaan tärkeiden kohteiden lisäksi riistan, maiseman porotalouden ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä alueita sekä kulttuuriperintökohteet.

Metsähallitus päivittää alue-ekologista verkostoa koko Suomessa. Lapissa ja Kainuussa päivitys on juuri saatu loppuun ja Pohjanmaalla sekä Etelä-Suomessa päivityshankkeet ovat aluillaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat