Metsäkeskus: Luontoarvot huomioitu hakkuissa kohtalaisen hyvin

Eniten puutteita oli pienvesien välittömien lähiympäristöjen huomioinnissa.

Viime vuonna erinomaisia tai hyviä hakkuita ja metsänuudistuksia toteutuksia oli luonnonhoidon näkökulmasta 85 prosenttia arvioiduista kohteista, tiedottaa Suomen metsäkeskus.

Metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Viime vuonna arvioitiin laatua 385 leimikkon ja yhteensä 1408 hehtaaria. Lisäksi suunnatulla otannalla arviointiin valittiin 74 leimikkoa, joilla tiedettiin olevan merkittäviä luontoarvoja.

Luonnonhoidollisesti välttävien toteutuksien osuus oli 13 prosenttia. Kahdella prosentilla kohteista kokonaisarvio toimenpideketjulle oli heikko.

Arvioinneissa havaittiin 82 metsälain 10. pykälän mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä. Näistä 98 prosenttia oli säilynyt hakkuissa ennallaan tai lähes ennallaan.

Puutteita havaittiin edellisvuoden tapaan eniten siinä, miten pienvesien välittömät lähiympäristöt oli huomioitu hakkuissa. Näissä kohteissa hakkuut oli ulotettu liian lähelle pienvesikohdetta.

Säästöpuustoa oli jätetty hakkuissa yksityismetsiin suositeltua vähimmäismäärää enemmän. Arvioiduissa päätehakkuissa säästöpuita oli jätetty hakkuualoille keskimäärin 17 runkoa hehtaarille, kun suositus on vähintään 10 runkoa hehtaarilla. Säästöpuustosta 82 prosenttia oli elävää puustoa.

Vesiensuojelu oli toteutettu hyvin tai erinomaisesti valtaosalla ainespuun ja energiapuun korjuukohteista. Maanmuokkauksessa vesiensuojelu oli huomioitu selvästi heikommin kuin puunkorjuukohteilla.

Metsäkeskuksen luontolaadun arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat suositukset. Arvioinneissa tietoa kerätään muun muassa arvokkaiden luontokohteiden esiintymisestä ja säilymisestä hakkuissa, monimuotoisuuden vuoksi säästetyn puuston määrästä ja laadusta, vesiensuojelun ja maisemanhoidon laadusta sekä luonnonhoidon kustannuksista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat