MTK listasi ennallistamisasetuksen ongelmat, ”perustavanlaatuisia muutoksia tarvitaan”

Asetus lisäisi komission valtaa delegoitujen säädösten kautta, mitä ei tule sallia, MTK:sta todetaan.

Euroopan komissio julkaisi kesällä ehdotuksen ns. ennallistamisasetukseksi. Sen tavoitteena on auttaa ennallistamalla luonnon elpymistä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Ehdotuksen julkaisusta käynnistyi lainsäädäntötyö, johon osallistuvat myös EU-parlamentti ja neuvosto. Työ kestänee vähintään kuluvan vuoden loppuun.

Sekä parlamentin että neuvoston on hyväksyttävä lainsäädännön sisältö. Suomen eduskunta on jo ilmoittanut, ettei se hyväksy asetusta komission ehdottamassa muodossa. Myös MTK vastustaa esityksen hyväksymistä ja vaatii siihen perustavanlaatuisia muutoksia.

Järjestö on listannut esityksen suurimmat ongelmat:

1. Metsä- ja maatalous nähdään asetuksessa lähinnä toimintana, jota tulee tiukalla sääntelyllä ohjata ja rajoittaa. On unohdettu niiden ratkaiseva merkitys useiden kestävän kehityksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

2. Luonnon tilan parantamisen on oltava taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Tämän vuoksi EU-tasoisten ennallistamistavoitteiden on oltava yleistasoisia, realistisia ja jätettävä runsaasti kansallista liikkumavaraa.

3. Asetusehdotus jättää kansallista liikkumavaraa lähinnä siihen, millaisin toimenpitein ennallistamista tehdään. Se, missä ja milloin on ennallistettava, on sen sijaan määritelty varsin tarkasti.

4. Ehdotus uhkaa mahdollisuuksia jatkaa ruoan-, rehun- ja puuntuotantoa hyvätuottoisilla ohutturpeisilla viljelymailla ja puuntuotoskyvyltään hyvissä ojitettujen turvemaiden metsissä.

5. Metsäasioihin liittyen on muistettava, että EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Tästä lähtökohdasta on pidettävä kiinni: metsäpolitiikan on jatkossakin oltava kansallisen päätäntävallan piirissä.

6. Asetus lisäisi komission valtaa delegoitujen säädösten kautta. Tätä ei pidä sallia. Komissiolle ei tule antaa määräävää asemaa myöskään ehdotettujen kansallisten ennallistamissuunnitelmien osalta.

7. Ehdotuksesta aiheutuvat velvoitteet eivät jakaannu oikeudenmukaisesti. Vastuunjaon on oltava reilua jäsenmaiden, elinkeinojen ja sektoreiden sekä kansalaisryhmien kesken.

Kommentit (1)

  1. Anton Chigurh

    ”Ennallistamisella pyritään palauttamaan kohde luonnontilaan tai palauttamaan elinympäristölle tyypillisiä toimintoja poistamalla häiriöitä aiheuttavia tekijöitä.”

    Tuoreen kankaan (luokkaa puolet metsämaistamme) luonnontila alkaa aukosta, johon nousee luonnostaan rajusti kasvava rauduskoivikko.

    Kuivemman kankaan (luokkaa puolet metsämaistamme) luonnontila alkaa aukosta, jonne tulee luonnostaan rajusti kasvava männikkö.

    Ei vaan onnistu nykyisellä MTK:n ”metsäpolitiikalla”, sillä edunvalvojamme mikko (kulloisenkin metsästystalousministerin peesissä) eturivissä ajaa häikäilemättömästi pienen terroristiryhmän (holtittomat ja vastuuttomat sorkkaeläinlaiduntajat, satatuhatta kappaletta vs koko yhteiskunta) nautintaetuja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat