Luvassa uutta tietoa lumi- ja tuulituhoriskien varalle

Säätyö-hankkeessa kehitetään lumi- ja tuulituhoriskiä kuvaavia malleja, sulan maan korjuuolosuhteiden ennustetta sekä valtakunnallista vaikutustietokantaa.

Sää- ja ilmastoriskien odotetaan kasvavan Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Tämän vuoksi on käynnissä hanke, jossa useamman tutkimuslaitoksen yhteistyöllä ryhdytään tuottamaan uutta tietoa sään aiheuttamien metsätuhojen varalle.

Säätyö-hankkeessa kehitetään lumituhoriskiä ja tuulituhoriskiä kuvaavia malleja, sulan maan korjuuolosuhteiden ennustetta ja valtakunnallista vaikutustietokantaa. Hanketta varten haastateltujen metsäsektorin toimijoiden mielestä tälle tiedolle on monipuolista käyttöä.

Kaiken kaikkiaan PTT haastatteli 21:tä organisaatiota sekä metsäsektorilta että sen ulkopuolelta.

Haastattelujen mukaan lumi- ja tuulituhoriskejä koskevien tietotuotteiden avulla voidaan edistää muuttuvat sääolot huomioivaa metsänhoitoa ja pienentää siten metsätuhojen todennäköisyyttä. Lisäksi niiden avulla on mahdollista tehostaa syntyneiden tuhojen paikannusta ja korjuuta.

Sulan maan korjuuolosuhteiden ennusteen avulla on mahdollista tarkentaa käsitystä lyhyen aikavälin puun saatavuudesta ja vähentää maastovaurioita.

Korjuuennusteessa hyödynnettävä maan kosteusennuste koettiin hyödyllisenä metsätaloustöiden, kuten metsänuudistamisen, ajoittamisessa.

Valtakunnallinen vaikutustietokanta puolestaan nähtiin tärkeänä välineenä metsäsektorin sopeutumistoimien ohjaamisessa.

Hankkeen loppuraportti ilmestyy loppuvuodesta.

Säätyö-hankkeen toteutuksesta vastaa Ilmatieteen laitoksen johtama konsortio, johon kuuluvat Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Metsäteho, Pellervon taloustutkimus, Metsäkeskus sekä MTK. Rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö.

Haastattelujen tulosten tiivistelmä löytyy täältä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat