Selvitys: Biomassan verotus iskisi metsäteollisuuteen

Haittojen takia ehdotettua veroa tulisi harkita huolellisesti, Afryn selvityksessä todetaan.

EU:n komissio on ehdottanut suurissa energialaitoksissa käytettävien kiinteiden puupolttoaineiden verottamista. Näin voitaisiin kompensoida fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymisestä johtuvaa verotulojen laskua. Lisäksi verotuksella voitaisiin vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen edistämiseen sekä joidenkin biomassajakeiden ohjautumiseen korkeamman jalostusasteen tuotteisiin energiakäytön sijaan.

Konsulttiyhtiö Afryn tekemän selvityksen mukaan biomassan verottaminen nykyisen lämmityspolttoaineiden verorakenteen (vero 10,33 €/MWh) mukaan johtaisi biomassan käytön vähenemiseen lämmöntuotannossa noin 6 terawattitunnilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna tilanteeseen, jossa biomassaa ei veroteta.

Biomassaa korvattaisiin pääasiassa lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla, ei fossiilisilla.

Kilpailukyky voi kärsiä

Verotus johtaisi korkeampiin kustannuksiin sekä teollisuudessa että kaukolämmön tuotannossa. Kustannusten nousu kohdistuisi erityisesti metsäteollisuuteen.

Sellutehtaiden osalta merkittävää olisi, ulotettaisiinko vero myös mustalipeään. Koska Suomessa oleva selluteollisuus kilpailee kansainvälisillä markkinoilla ja muissa maissa tapahtuvan selluntuotannon kanssa, voi lisääntyvillä kustannuksilla olla vaikutusta suomalaisten sellutehtaiden kilpailukykyyn muihin maihin nähden. Muissa maissa ei ainakaan tällä hetkellä ole käytössä biomassan veroa, selvityksessä todetaan.

Vero aiheuttaisi haittoja myös sahoille. Biomassan verotus heikentäisi tuottoja, koska sahanpurulle on Suomessa tällä hetkellä vähän muuta kysyntää kuin lämmityskäyttö. Sahateollisuudessa katteet ovat usein matalat ja vero vähentäisi sahanpurun myynnistä saatavia tuloja.

Teollisuudelle koituvien haittojen takia selvityksessä neuvotaan harkitsemaan veron käyttöönottoa eri laajuuksilla ja verotasoilla huolellisesti.

Selvityksen mukaan biomassan käyttö lämmöntuotannossa vähenee vuoteen 2030 mennessä myös ilman veroa. Jos biomassaan sovelletaan korkeampaa veroa, siirtymä pois biomassasta nopeutuu. Biomassaa korvattaisiin pääasiassa lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla, ei fossiilisilla polttoaineilla.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa