Tutkimus metsäopiskelijoista: alavalinnan taustalla eri syitä

Valtaosa metsäalan opiskelijoista valinnut metsäalan sen itsensä vuoksi, mutta myös yleinen luontokiinnostus merkittävä tekijä.

Nuoret lähtevät opiskelemaan metsäalaa, koska metsä alana ja luonto kiinnostavat ja työura halutaan tehdä metsäalalla, juuri valmistunut Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran tutkimushanke osoittaa.

Kolmivuotinen, Metsämiesten Säätiön rahoittama tutkimushanke selvitti syksyllä 2021 metsäopintonsa aloittaneiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Kaksi kolmasosaa vastaajista oli valinnut tietoisesti nimenomaan metsäalan ja 16 prosentilla valinta perustui luontoon liittyvään kiinnostukseen. Muita valintaan vaikuttaneita tekijöitä olivat metsäosaamisen kehittäminen, työllistyminen ja ura sekä elämäntilannesyyt.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat painottivat koulutuksen kautta saavutettavaa ammattia kiinnostavalla alalla ja korkea-asteen opiskelijat alan yleistä kiinnostavuutta ja kiinnostusta luontoon.

Tulevaisuuden haaste on, että nuoret elävät yhä useammin suurissa kaupungeissa ja kosketusta metsäalaan ei ole. Mielenkiinnon herättäminen nuorten elinpiiriin nähden vierasta koulutusalaa kohtaan vaatii metsäkoulutuksen markkinointiviestinnän kehittämistä ja tarkkaa kohdentamista.

Samalla pitää välittää realistinen kuva koulutuksesta ja työelämästä, sillä romanttinen kuva luonnossa työskentelystä johtaa harhaan.

Uuden sukupolven metsäammattilaiset korostivat metsäalalla tehtävän työn olevan merkityksellistä ja vastuullista vaikuttamista siihen, miten Suomen metsiä hoidetaan ja millaisena metsät siirtyvät seuraaville sukupolville.

Metsänhoito Metsänhoito