Tutkimus: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle on melko pieni

Suomesta puuttuu tutkimustieto muiden metsätaloustoimien kuin hakkuiden vaikutuksesta pohjavesiin.

Metsätalouden vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille.

”Nykyiset metsänhoidonsuositukset ja metsäsertifiointijärjestelmien kriteeristöt huomioivat näkemyksemme mukaan pohjaveden suojelun ja varovaisuusperiaatteen pääsääntöisesti melko hyvin. Parantamisen varaa on niihin sisältyvien ohjeiden viestinnässä metsänomistajille”, toteaa hankkeen vetäjä Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskuksesta.

Hakkuut ovat kuitenkin nostaneet pohjavesien nitraattityppipitoisuuksia, ja jo näillä pitoisuuksilla pohjavedestä riippuvaisten lähde-ekosysteemien tila voi vaarantua. Lisäksi hakkuiden seurauksena pohjaveden lämpötila voi kohota ja liukoisia ravinteita sekä hiiltä vapautua normaalia enemmän.

Suomalaista tutkimus- ja seurantatietoa ei ole muista metsätaloustoimista kuin hakkuista. Pohjaveteen mahdollisesti vaikuttavia metsätaloustoimia ovat lisäksi mm. maanmuokkaus, ojaston kunnossapito, kasvinsuojeluaineiden ja metsälannoituksen käyttö sekä kulotus. Niiden arvioinnissa selvityksessä on osin tukeuduttu kansainvälisiin tutkimustietoihin.

”Seurantatiedoille on suuri tarve, ja pyrkimyksenä onkin löytää jatkossa tahoja, joiden kanssa päästäisiin yhteistyössä aloittamaan pohjavesiseurantaa erityisesti ojien kunnostuksen ja kulotuksen yhteydessä” kertoo ylitarkastaja Janne Juvonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Kommentit (1)

  1. Niinpä, mutta pinta-alat ovat suuria ja toiminnan vaikutukset kun havaitaan, mitään ei ole tehtävissä. Hyvä kun seurataan. Tietääkö kukaan, seurataanko hautausmaiden päästöjä pohjavesiin millään tavalla ? Tyypillistähän se on että hautausmaa sijaitsee pohjavesi alueen keskeisimmällä paikalla.

Metsänhoito Metsänhoito