Uusi hallitus arvioi metsälain ja metsänhoitosuositukset

Hallitusohjelmassa selvitetään muun muassa, miten Suomen hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan.

Metsäasiat ovat vahvasti esillä tänään julkistetussa Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Ohjelmassa on seitsemän strategista kokonaisuutta, joista ensimmäinen on ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”.

Siinä yksi tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tätä varten hallitus laatii maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman, jossa selvitetään, miten maankäyttösektorilla päästöjä vähennetään ja Suomen hiilinieluja sekä -varastoja vahvistetaan.

Ohjelman toimia ovat esimerkiksi metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä huolehtiminen, metsityksen edistäminen ja  metsäkadon vähentäminen. Lisäksi edistetään monipuolisia metsien kasvatus- ja käsittelytapoja – mukaan lukien jatkuvapeitteinen kasvatus – ilmastotavoitteet ja taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen.

Metsänhoitosuositukset arvioidaan. Tarvittaessa ne päivitetään tutkimus- ja seurantatiedon sekä käytännön kokemusten perusteella.

Lisäksi varmistetaan puumarkkinoiden toimivuus ja läpinäkyvyys sekä arvioidaan nykyisen metsälain toimivuus. Kemera uudistetaan. Uudistuksessa painotetaan aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia, huomioon otetaan myös hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä luonnehti hallitusohjelmaa ”järkivihreäksi”.

”Metsätalouden asiat saatiin myös sovittua”, Sipilä totesi tiedotustilaisuudessa.

100 miljoonaa lisää suojeluun

Monimuotoisuutta turvataan muun muassa lisäämällä luonnonsuojelun rahoitusta 100 miljoonalla eurolla vuositasolla. Metso-ohjelmaa jatketaan ja sen rahoitusta lisätään. Lisäksi selvitetään, onko ohjelman laajentaminen uusille elinympäristöille, esimerkiksi soille, mahdollista. Tarkoitus on hakea uusia, innovatiivisia rahoituskeinoja luonnonsuojeluun.

Lisäksi edistetään talousmetsien luonnonhoitoa, kuten lahopuun ja kantojen jättöä, kulotusta, tekopökkelöitä, riistatiheikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen pienentämiseen tähtääviä toimia.

Luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta.

Ilmastovaikutusten arviointi osaksi lainvalmistelua

Uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä. Keskusta nappasi maa- ja metsätalousministerin pestin sekä elinkeinoministerin. Vihreille meni ympäristö- ja ilmastoministerin paikka.

Ilmastopolitiikkaa valmistelemaan perustetaan ilmasto- ja energiaratkaisuihin keskittyvä ministerityöryhmä. Ilmastovaikutusten arviointi otetaan osaksi normaalia lainvalmistelua. Lisäksi selvitetään, voidaanko ilmastovaikutusten arviointi ottaa osaksi ympäristölupamenettelyä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat