Hakkuiden lisäys vaatii monimuotoisuustoimia

Hakkuita voidaan kasvattaa reilustikin, mutta monimuotoisuuden turvaamista on samalla tehostettava, Luken ja Syken yhteisraportissa todetaan.

Hakkuiden lisääminen voi olla ekologisesti kestävää, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa raportissa arvioidaan. Kestävyyden edellytyksenä kuitenkin on, että metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat kuolleen puuston säästäminen nykyistä paremmin hakkuissa, järeiden elävien säästöpuiden lisääminen sekä luonnonhoidollinen kulotus. Myös Metso-ohjelman tarkoituksenmukainen rahoitus tulisi turvata.

Raportissa tarkasteltiin monimuotoisuudelle merkittävien metsän rakennepiirteiden kehitystä kolmessa eri hakkuukertymäskenaariossa. Vaikka vuotuinen hakkuumäärä nousisi nykyisestä 65 miljoonasta kuutiota 73 miljoonaan kuutioon tai jopa 80 miljoonaan kuutioon, monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet säilyisivät pääosin hyvin. Mutta jos hakkuut nostettaisiin 88 miljoonaan kuutioon, Etelä-Suomen metsät nuortuisivat, mikä heikentäisi monimuotoisuutta.

”Kaikilla tarkastelussa mukana olleilla hakkuutasoilla metsien kuolleen puuston lisääminen nykytasosta olisi mahdollista, mikäli kuollutta puuta pystyttäisiin säästämään hakkuissa”, kertoo johtaja Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta.

METSÄLEHTI

Metsänhoito Metsänhoito