Ilmasto entistä enemmän esille uusissa metsänhoidon suosituksissa

Metsänomistajat voivat valita suosituksista itselleen sopivat painotukset ilmastonmuutoksen hillintään.

Uudistetut metsänhoidon suositukset auttavat metsänomistajia ja metsäammattilaisia tekemään myös ilmaston kannalta myönteisiä päätöksiä. Suositukset esiteltiin tällä viikolla Tapion webinaarissa.

Suosituksissa ilmenee, miten ilmastoasiat näkyvät yhä vahvemmin suomalaisessa metsänhoidossa. Uutta on varsinkin hiilenkierron huomiointi: kuinka metsät sitovat, vapauttavat ja varastoivat hiiltä.

”Vastaava suuri muutos oli luonnonhoidon keinojen laajamittainen käyttöönotto noin 30 vuotta sitten. Luonnon monimuotoisuus on myös ilmastokestävyyden ytimessä. Elinvoimaiset ja terveet metsät pärjäävät parhaiten muuttuvassa ilmastossa”, toteaa toimitusjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

Metsänomistajat voivat valita omiin arvoihin ja metsiin sopivat painotukset ilmastonmuutoksen hillintään. Vaihtoehtoina esitellään hiilen kerryttäminen tuotteisiin tai metsään sekä tasapainomalli, jossa otetaan vahvemmin huomioon myös muita tavoitteita, kuten talous, luonto ja metsien virkistyskäyttö.

Painotukset voivat vaihdella eri metsätiloilla tai metsiköissä. Riskin hajauttaminen kannattaa.

Suometsissä hiilivarasto on valtaosin maaperässä ja ilmasto- ja vesistöpäästöjen hallinta korostuu. Sopivilla kohteilla jatkuva kasvatus tarjoaa hyötyjä niin ilmastolle kuin vesiensuojeluun. Toimenpidesuosituksia on uudistettu sekä jaksolliseen että jatkuvaan kasvatukseen. Myös soiden ennallistaminen on kuvattu entistä kattavammin.

Keinoja hiilinielujen kasvattamiseen

Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen on tarjolla tuttuja keinoja uudella tiedolla päivitettynä. Nopea ja laadukas metsänuudistaminen, metsänjalostuksen hyödyntäminen, sekametsien tavoittelu, harvennuksista huolehtiminen ja lannoitusten käyttö ovat puuraaka-aineen tuottamista tukevia metsänhoidon ratkaisuja.

Vaihtoehtona metsien hiilensidonnan ja hiilivaraston nopeaan kasvattamiseen esitetään myös hakkuumääristä tinkiminen. Menettelyn paras hyöty saadaan kohteista, jotka ovat puuntuotannon kannalta hankalia.

Kiertoajan pidentäminen sopivalla kohteella hakkuita siirtämällä tarjoaa uuden keinon lisätä metsän hiilivarastoa. Joutoalueita metsittämällä voidaan lisätä niiden hiilensidontaa. Metsityksen parhaat käytännöt ja toimenpideketjut on kuvattu suosituksissa. Myös metsien suojelusta on uusi artikkeli.

”Metsänhoidon suositukset esittelevät keinoja, joilla metsänomistaja voi vahvistaa puuston hiilinielua ja kasvattaa metsän hiilivarastoa niin, että hän saa puistaan myös hakkuutuloja. Tavoitteet täytyy yhteensovittaa metsätilan tasolla, sillä kaikkea ei voi saada kerralla”, toteaa metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä

Luontaiset häiriöt ovat osa metsän normaalia elämää. Ilmastonmuutos tuo kuitenkin mukanaan kasvavan metsätuhoriskin. Puustotuhojen torjuntaan ja niistä toipumiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

”Metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehtimisen tulisi olla jokaisen metsänomistajan ensisijainen metsänhoidollinen tavoite”, sanoo metsänhoidon ilmastoasiantuntija Tiina Törmänen Tapiosta.

Metsän puulajiston monipuolistaminen on tärkeä keino ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Etenkin kuivumaan altis kuusi hyötyy rauduskoivuista ja männyistä sekapuina.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito