KHO hylkäsi valituksen Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta – puunhankinta ei ole tehtaan ympäristöluvanvaraista toimintaa

Oikeuden mukaan hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valitus Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta ja sitä koskeneesta hallinto-oikeuden ratkaisusta on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO). Oikeuden mukaan hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

KHO:ssa puntaroitiin, onko puuraaka-aineen hankinta luettava osaksi biotuotetehtaan ympäristöluvanvaraista toimintaa. Lisäksi tarkasteltiin, onko toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset ja vaikutukset ilmastonmuutokseen tullut ottaa lupaharkinnassa huomioon.

KHO toteaa, että puunhankinta ei sisälly ympäristönsuojelulaissa säädettyihin luvanvaraisiin toimintoihin. Biotuotetehtaan toiminnassa käytettävän puuraaka-aineen hankinnassa ei myöskään voida katsoa olevan kysymys biotuotetehtaan päätoimintaan kiinteästi liittyvästä osa- tai aputoiminnasta.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan vaikutuksia luonnonarvoihin tarkastellaan lupaharkinnassa vain toiminnan sijaintipaikalla ja toiminnasta aiheutuvien päästöjen vaikutusalueella. Niinpä biotuotetehdasta palvelevan puunhankinnan vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ei tule ottaa valituksessa esitetyllä tavalla huomioon biotuotetehtaan ympäristöluvassa, KHO arvioi.

Oikeuden mukaan myöskään biotuotetehtaan ympäristönsuojelulain mukaisessa lupaharkinnassa ei voida arvioida toiminnan vaatiman puuraaka-aineen hankinnan välillisiä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja hiilinieluihin.

Lisäksi päätöksessä todetaan, että puunhankinnasta aiheutuva ravinne- ja muu kuormitus Kemijoen vesistössä ja Kemin edustan merialueella ei ole biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvaa ympäristöä pilaavaa päästöä. Näin ollen sitä ei tule hallita valituksessa esitetyin tavoin osana tehtaan ympäristölupaa.

 

Puukauppa Puukauppa