Luken suositus: Metsäojitus luvanvaraiseksi ja metsätalouden tuet uusiksi

Luonnonvarakeskuksen politiikkasuosituksessa kannustetaan myös lisäämään alan toimijoiden vesitalouden osaamista.

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut uuden politiikkasuosituksen metsätalouden vesistökuormituksen ja ilmastopäästöjen hillitsemiseen. Suosituksen mukaan metsäojitus tulisi tehdä luvanvaraiseksi. Näin varmistettaisiin, että ojia tehtäisiin vain silloin, kun se on välttämätöntä. Lisäksi tulisi suosia matalia ojia ja käyttää tehokkaimpia vesiensuojelukeinoja, kuten pintavalutuskenttiä ja vesiensuojelukosteikkoja.

Luken mukaan siirtyminen jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen vähentäisi vuotuista typpi- ja fosforikuormitusta noin puoleen verrattuna tasaikäismetsätalouden aiheuttamaan kuormitukseen.

”Kangasmetsissä vesistökuormitus vähenee lähelle luonnontilaisten metsien tasoa. Ojitetuilla soilla jatkuvapeitteinen kasvatus vähentää kuormitusta 20–40 prosenttia tasaikäismetsätalouteen verrattuna”, kertoo johtava tutkija Mika Nieminen Lukesta tiedotteessa.

Runsasravinteisilla turvemailla kasvavissa korpikuusikoissa jatkuvapeitteinen kasvatus ja poimintahakkuut tuottaisivat myös merkittäviä ilmastohyötyjä, jos tilannetta verrataan siihen, että samalla alueella tehtäisiin avohakkuu.

Luke suosittaa myös uudistamaan metsätalouden tukia. Tukien tulisi kannustaa ympäristöhyötyjen tuottamiseen: esimerkiksi runsasravinteisilla ojitetuilla soilla kannusteiden tulisi ohjata jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen ja välttämään avohakkuita sekä niitä seuraavia ojitustoimia.

Kolmas suositeltava asia on osaamisen lisääminen. Metsäalan neuvontaorganisaatioiden, metsäurakoitsijoiden ja metsänomistajien osaamista vesitalouden hallinnasta, maaperän ilmastopäästöjen vähentämisestä ja vesiensuojelusta pitäisi kasvattaa.

Luken suosituksen perustuvat Canemure- ja Sompa-hankkeissa tehtyyn tutkimukseen.

Metsänhoito Metsänhoito