Luontoarvot huomioitiin hakkuissa

Vuonna 2018 hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksista 84 prosenttia oli luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä.

Suomen metsäkeskus arvioi luonnonhoidon laatua 415 hakkuukuviolla ja yhteensä 1374 hehtaarilla viime vuonna. Suunnatulla otannalla arviointiin valittiin 95 kuviota, joilla tiedettiin olevan merkittäviä luontoarvoja.

Luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 84 prosenttia arvioiduista kohteista. Luonnonhoidollisesti välttävien toteutuksien osuus oli 15 prosenttia. Vain prosentilla kohteista kokonaisarvio toimenpideketjulle oli heikko. Vaikka kokonaisarvio luonnonhoidon laadusta on pysynyt 2000-luvulla hyvällä tasolla, on erinomaiseksi arvioitujen kohteiden osuus laskenut vuodesta 2005 lähtien.

Arvioinneissa havaituista erityisen arvokkaista luontokohteista 96 prosenttia oli säilynyt ennallaan tai lähes ennallaan hakkuissa.

Aiempien vuosien tapaan puutteita havaittiin eniten siinä, kuinka pienvesien välittömät lähiympäristöt oli huomioitu hakkuissa. Metsäkeskuksen mukaan kohteiden huomioimiseksi leimikkosuunnittelun laatua on edelleen syytä parantaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa