Luontopaneeli: Rannikkovesien rehevöityminen kuriin, metsätalouden vesiensuojelutoimia parannettava

Monimuotoisuus on heikentynyt lähes kaikilla Suomen merialueilla, paneeli arvioi.

Suomen rannikkovesien luontoarvot heikkenevät ja lajisto yksipuolistuu, Luontopaneelin tuoreessa raportissa todetaan. Monimuotoisuus heikkenee lähes kaikilla Suomen merialueilla, ja luontokato kohdistuu lähes kaikkiin rantavyöhykkeen vedenalaisiin luontotyyppeihin.

”Joistakin elpymisen merkeistä huolimatta tilanne Itämeren rannikkoalueilla on huono, eikä selkeää paranemista ole tapahtunut”, sanoo Suomen Luontopaneelin jäsen, Åbo Akademin apulaisprofessori Christoffer Boström tiedotteessa.

Merkittävin syy rannikkovesien luonnon köyhtymiseen on rehevöityminen. Se haitalliset vaikutukset näkyvät rannikon kaikissa vedenalaisissa eliöryhmissä ja Suomen kaikilla merialueilla. Vaikka suojelutyötä on Itämerellä tehty pitkään, eivät toimet ole olleet raportin mukaan riittäviä eikä rehevöitymistä ole saatu kuriin.

Suomen rannikkoalueiden luontokadon taustalla olevien syiden yleisyys tutkimuskirjallisuusaineistossa. Tutkimuskirjallisuudessa esiintyi 427 luontokatoa osoittavaa tutkimushavaintoa. Kuvassa näkyy kunkin luontokadon syyn yleisyys aineistoissa.

Metsälakia ja tukia päivitettävä

Tilanteen korjaamiseksi Luontopaneeli suosittelee, että ravinnekuormitusta aiheuttaviin päästölähteisiin puututaan koko Itämeren valuma-alueella.

Ensinnäkin pitäisi parantaa hajakuormitusta aiheuttavan maankäytön – maatalouden ja metsätalouden – vesiensuojelutoimia. Esimerkiksi fosforin ja typen mereen päätyvästä kokonaiskuormituksesta 50–75 prosenttia aiheutuu ihmistoiminnasta, joista merkittävimmät ovat maa- ja metsätalous sekä yhdyskuntien jätevedet. Metsätaloudessa kehitettävää on metsänuudistamisen ja kunnostusojitusten vesiensuojelutoimissa. Tämä voitaisiin hoitaa metsälain tai vesilain päivityksillä.

Lisäksi maa- ja metsätaloustuet tulisi kytkeä ympäristön tilaa parantaviin toimiin ja kuormituksen vähentämiseen. Eli maa- ja metsätalouden tukijärjestelmiä tulisi päivittää.

Lisäksi tulisi meriluonto huomioida paremmin luvituksessa ja suunnittelussa, myös merialueiden suojelua tulisi lisätä ja kehittää. Tilanteen korjaaminen vaatii myös lisää tutkimusta ja rahoitusta, Luontopaneeli esittää.

Lisää aiheesta: Vedenalaisen luonnon köyhtyminen Suomen rannikkoalueilla, Luontopaneelin raportti

Metsänhoito Metsänhoito