Luke: Metsäviennin näkymät suotuisat

Luke ennustaa tuotantokapasiteetin kasvun kompensoivan talouden synkät näkymät.

Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi, inflaation kiihtyminen, nousevat korot ja yleinen epävarmuus heikentävät Suomen metsäviennin keskeisten kohdemaiden talouskasvua.

Luonnonvarakeskuksen metsäsektorin suhdannekatsaus pitää näkymää erityisen synkkänä euroalueella, joka pahimmillaan voi ajautua syvään taantumaan.

Suomen metsäteollisuustuotanto kuitenkin kasvaa lisääntyvän kapasiteetin myötä. Kuluva vuosi on hyvin kannattava ja suotuisa tilanne jatkuu ensi vuonna.

Sahatavaran hinnoissa jyrkkä hintaluisu

Sahateollisuudessa suhdannenäkymät ovat nopeasti heikentyneet ja vientihinnat laskeneet kesän ennätystasolta. Kuluvan vuoden keskimääräinen vientihinta nousee kuitenkin viisi prosenttia viime vuodesta.

Ensi vuonna tuotanto- ja vientimäärien ennustetaan kasvavan 3-4 prosenttia isojen sahainvestointien myötä, mutta vientihintojen Luke ennakoi laskevan jopa neljänneksen.

Myös massa- ja paperiteollisuussa riittää kysyntää. Kartongin, sellun ja paperin vientihintojen ennakoidaan laskevan ensi vuonna, mutta säilyvän korkealla tasolla.

Nimellinen kantorahasumma nousee, reaalinen laskee

Koronasuhdanteen vaihtuminen Ukrainan sodan seurauksiin on johtanut peräkkäisinä vuosina 2021 ja 2022 raakapuumarkkinoiden huippusuhdanteeseen.

Teollisuuspuun hakkuut nousevat Luken arvion mukaan ensi vuonna yli 66 miljoonaan kuutiometriin ja samalla yksityismetsien bruttokantorahatulot nousevat lähes 2,5 miljardiin euroon. Vaikka nimellisesti tulot ovat korkeammat kuin 2021, reaalisesti tulot laskevat.

Hakkuumäärien kasvu tulee yksinomaan harvennusten kuitupuusta.

Venäjän-puun ei ennusteta juurikaan korvautuvan tuonnilla muista maista, ja raakapuun tuonti jatkaa vähenemistään. Samalla kotimaan kuitupuun kysyntä ja kantohinnat nousevat. Myös metsähakkeen kulutus ja laitoshinnat kasvavat.

Havutukkien keskimääräiset kantohinnat laskevat 2–4 prosenttia sahatavaran alenevien hintojen perässä. Koivutukin kantohinta nousee kaksi ja kuitupuiden 2–6 prosenttia.

Puukauppa Puukauppa