Metsähallituksen tulostavoite laski

Uudet omistajapoliittiset linjaukset tuntuvat Metsähallituksen tulostavoitteessa. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut kuluvan vuoden tulostavoitteeksi 99,2 miljoonaa euroa. Se vastaa noin 3,8 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Ilman uusien omistajapoliittisten linjaus­ten vaikutusta luku olisi ollut 12,65 miljoonaa euroa suurempi.

Uusista omistajapoliittisista linjauk­sista päätettiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa viime huhtikuussa.

Tulostavoitetta on pienennetty, sillä uudet linjaukset lisäävät Metsähallituksen menoja ja vähentävät tuloja. Vuotuisen tulos- ja tuloutustason arvioidaan olevan suunnittelukauden 2020–2024 lopussa noin viisi prosenttia edellisen kauden (2016–2020) tasoa pienempi.

Valtiolle maksettavien tuloutusten arvioidaan suunnittelukauden aikana vähenevän yhteensä noin 48 miljoonalla eurolla, ministeriöstä kerrotaan.

Lisää jatkuvaa kasvatusta

Tavoitteena on, että valtion metsissä puuston hiilivarastoa ja monikäyttömetsien hiilinieluja kasvatetaan vuoden 2034 loppuun mennessä 10 prosentilla. Tähän pyritään muun muassa nostamalla lannoitusmäärät 30 000 hehtaariin eli tuplaamalla ne tästä vuodesta lähtien. Lannoitusta kohdennetaan turvemaille, menetelmäksi on valittu tuhkalannoitus.

Kasvua edistetään myös lisäämällä jalostetun metsänviljelymateriaalin käyttöä ja pidentämällä mahdollisuuksien mukaan kiertoaikoja. Lisäksi jatkuvan kasvatuksen osuutta uudistushakkuista lisätään 15:stä 25 prosenttiin. Lisäys kohdennetaan erityisesti turvemaille ja maisemallisesti herkille alueille.

Metsähallituksen monikäyttömetsien puusto kasvaa 13 miljoonaa kuutiota vuodessa. Toteutuneet hakkuut ovat olleet noin kuusi miljoonaa kuutiota vuodessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut