Luke: Kantohinnat vakiintuvat korkealle tasolle

Vaikka metsäteollisuuden suhdanne on mollivoittoinen, niin Luke ennustaa tämän vuoden nimellisiin kantohintoihin tukevaa nousua.

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla pysyy tänä vuonna vaisuna, mikä näkyy tuotanto- ja vientimäärien vähenemisenä ja erityisesti vientihintojen alenemisena, Luke kuvailee yleistilannetta suhdannetiedotteessaan.

Vaikka kysyntä voi joissakin tuotteissa hieman parantua loppuvuoden aikana, niin Ukrainan tilanne, inflaatio, energian saatavuus ja korkojen nousu pitävät yllä epävarmuutta.

Vientihinnat putoavat, mutta korkealta tasolta

Sahatavaran tuotannon ja viennin Luke ennustaa laskevan 2–3 prosenttia ja vientihinnan noin neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Uutta sahauskapasiteettia on valmistumassa, ja sahojen käyntiasteiden odotetaan jäävän alhaiseksi.

Myös vanerin tuotannon ja viennin ennustetaan laskevan, mutta keskimääräisen vientihinnan hieman vahvistuvan viime vuodesta.

Kevään aikana sellun hinnat ovat pudonneet jyrkästi sekä Kiinassa että Euroopassa. Suomesta viedyn sellun hinta alenee merkittävästi viime vuoden huippuhinnoista, mutta moniin aiempiin vuosiin nähden hinta on edelleen korkea. Sellun tuotanto kasvaa kaikkiaan neljä prosenttia ja vienti 16 prosenttia viime vuodesta.

Kartongin, paperin ja sellun kysyntää heikentävät yleisen taloustilanteen lisäksi kertyneiden asiakasvarastojen purkamiset. Kartonkien vienti ja tuotanto laskevat tänä vuonna selvästi viime vuodesta tuotantokapasiteetin lisääntymisestä huolimatta. Kaikkien kartonkilajien keskimääräinen vientihinta laskee tänä vuonna viisi prosenttia.

Paperin hintojen laskusta huolimatta keskimääräinen vientihinta jää edelleen korkeaksi. Paperin vienti- ja tuotantomäärät kasvavat viime vuodesta, jota leimasivat UPM:n työtaistelut.

Hakkuumäärät kokonaisuudessaan pysyvät ennallaan

Luke ennustaa teollisuuspuun hakkuiden vähenevän vain prosentin viime vuodesta 63 miljoonaan kuutiometriin, kun venäläistä tuontipuuta korvataan kotimaisella puulla ja kotimainen tuotantokapasiteetti kasvaa.

Sahateollisuuden suhdanteen heikennyttyä tukkipuun hakkuut vähenevät kuusi prosenttia 27 miljoonaan kuutiometriin.

Sellun ja paperin kasvavien tuotantojen sekä venäläisen koivukuitupuun ja hakkeen korvaamisen vuoksi kuitupuun hakkuut kasvavat viime vuodesta kolme prosenttia lähes 37 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti Suomeen vähenee 10 prosenttia 4,3 miljoonaan kuutiometriin.

Nimellisissä kantohinnoissa tukeva nousuvuosi

Vaikka sahatavaran vientihinnat ovat pudonneet reippaasti, korkeat raakapuun kokonaishankintamäärät ja investoinnit nostavat havutukkien kantohintoja 5–7 prosenttia. Lehtivanerin hyvä kysyntä nostaa koivutukkien kantohintaa 20 prosenttia.

Kuitupuiden kantohintojen ennustetaan niukkuuden vuoksi nousevan peräti 23–30 prosenttia.

Myös kotimaisen energiapuun kysyntä ja hinta jatkavat nousuaan, kun aiempaa tuontienergiaa korvataan. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan 5–7 prosenttia.

Yksityismetsien nimelliset kantohinnat

Luke ennustaa, että loppuvuoden aikana nimelliset kantohinnat kääntyvät hienoiseen laskuun, mutta kotimaisen puun hyvä kysyntä ja inflaatio vakiinnuttavat kantohinnat uudelle, korkeammalle tasolle.

€/m3 2022 €/m3 2023 ennuste %-muutos
mäntytukki 67 72 7
kuusitukki 71,3 74,9 5
koivutukki 48,5 58,1 20
mäntykuitu 19,8 25 26
kuusikuitu 21,9 26,9 23
koivukuitu 19,8 25,8 30

Lähde: Luke

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa