Metsätuholakia rukataan, viime kesän poikkeusjärjestelyt halutaan jatkossa välttää

Toinen keskeinen tavoite on jatkaa laajojen metsätuhojen korvauksia koskevan tukijärjestelmän voimassaoloaikaa.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamiseksi. Esityksen mukaan väliaikaisesti voimassaolevien laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista maksettavia korvauksia koskevien säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vähäisin muutoksin vuoden 2027 loppuun. Lakiin lisättäisiin myös säännökset tilanteista ja olosuhteista, joiden vallitessa metsän hakkaajalla ei olisi velvollisuutta huolehtia juurikäävän torjunnasta ja tätä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Esityksen keskeinen tavoite on jatkaa laajojen metsätuhojen korvauksia koskevan tukijärjestelmän voimassaoloaikaa siten, että se täyttää uusien valtiontukisääntöjen vaatimukset. Tukijärjestelmän uudistamisen lähtökohtana ovat EU:n uudet maa- ja metsätalousalan valtiontuen suuntaviivat. Niitä sovelletaan vuosina 2023–2027.

Lakiin halutaan myös lisätä säännökset sellaisten poikkeuksellisten tilanteiden varalle, joissa muutoin jouduttaisiin ryhtymään nopeisiin juurikäävän torjuntavelvoitetta koskeviin lainsäädäntömuutoksiin. Tarve tällaiselle muutokselle kävi ilmi, kun Ukrainan sodan seurauksena urean saatavuus viime keväänä heikkeni ja kantokäsittely vaikeutui. Saatavuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi juurikäävän torjuntavelvoitetta jouduttiin lieventämään väliaikaisesti valtioneuvoston asetuksella.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan lainsäädännön selkeyden kannalta ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista, että sääntelyä jouduttiin muuttamaan nopeasti poikkeuksellisissa olosuhteissa. Esityksessä ehdotetaankin lisättäväksi lakiin uusi pykälä, jotta kiireellisiltä lainsäädännön muutostarpeilta juurikäävän torjuntavelvoitteen osalta vältyttäisiin jatkossa.

Juurikäävän torjuntavelvoitteeseen ehdotetulla muutoksella ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana 1.1.2023 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito