Päivitetty PEFC tuplaa säästöpuiden määrän ja leventää suojavyöhykkeitä

Uudet sertifiointivaatimukset otetaan käyttöön vuosina 2022–2023.

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimusten päivitys on valmistumassa. Työhön tuli tällä kertaa jännitystä, kun standarditarkistukseen osallistuneet ely-keskukset ja Suomen ympäristökeskus kertoivat irtautuvansa työstä. Tästä huolimatta uusi standardi julkistetaan kesän aikana ja uusiin vaatimuksiin siirrytään vuosina 2022–2023, PEFC Suomesta arvioidaan.

Uusitut vaatimukset tuovat järjestön mukaan lisäpanostuksia luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

”Muuttuneet vaatimukset, joissa kestävyyden eri näkökulmat on sovitettu yhteen, aiheuttavat kustannuksia metsänomistajille, mutta vastaavat luonnon monimuotoisuuden ylläpidon haasteisiin”, kertoo PEFC Suomen toiminnanjohtaja Auvo Kaivola.

Säästöpuiden määrä tuplaantuu

Vaikka uuden standardin virallista julkaisua vielä odotellaan, järjestö on listanut keskeisiä muutoksia. Esimerkiksi säästöpuiden määrä kasvaa. Säästettävien runkojen vähimmäismäärä kaksinkertaistuu nykyisestä 10 kappaleesta 20 kappaleeseen hehtaarilla. Elävien säästöpuiden vähimmäisläpimitta nousee 10 sentistä 15 senttiin.

Monimuotoisuutta edistetään myös aiempaa laajemmilla vesistöjen ja soiden suojakaistoilla sekä sallimalla niillä vain poimintahakkuut. Avosoiden ja ennallistumaan jätettävien soiden reunaan jätetään vähintään 10 metriä leveä suojakaista.

Soiden monimuotoisuutta turvaavat toimet monipuolistuvat: Ojitus ja energiapuuviljelmien perustaminen kielletään luonnontilaisten soiden lisäksi myös luonnontilaisen kaltaisilla soilla. Puuntuotannollisesti vähätuottoiset ojitetut suot on jätettävä ennallistumaan.

Vesilain vaatimukset on myös otettu huomioon. Aiempaa leveämmät, puustoiset vesistöjen ja lähteiden suojakaistat vähentävät kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Jatkossa 5 metrin suojakaista tulee jättää myös alle 2 metrin levyisille suoristetuille ja peratuille ojamaisille puroille.

Uutena kokonaisuutena sertifiointikriteeristöön on tuotu vaatimukset metsien luonnontuotteiden kestävälle hyödyntämiselle. Keruutoiminnalla ei saa esimerkiksi vaarantaa monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Standardi laajenee lisäksi joulupuihin ja leikkohavujen viljelyyn.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito