Kyselytutkimus: Nuorilla hatarat tiedot metsäalasta

Eniten metsäalan töistä kiinnostaa uusien tuotteiden kehittäminen.

Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia. Myöskään kaikki alaan liittyvät fyysiset työt eivät houkuttele nuoria osaajia.

Näin kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kyselytutkimus, jossa selvitettiin nuorten käsityksiä työskentelystä metsäalalla. Kyselyyn vastasi runsaat neljäsataa 17–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

Nuorten vastaukset heijastelivat perinteistä näkemystä metsäalasta.

”Mielikuvissa metsäalan työntekijä oli usein sellainen perinteinen metsuriukko”, kertoo tutkijatohtori Jaana Korhonen Helsingin yliopistosta.

Nuoret tunsivat heikosti metsäalan tuotteita. Vain noin neljäsosa nuorista pystyi nimeämään viisi metsäsektorin tuotetta, ja yli puolet vastaajista tunnisti vain 1–3 tuotetta. Tunnetuimmat tuotteet olivat paperi, sellu ja huonekalut.

Osa vastaajista koki metsäalan vanhanaikaiseksi. Toisaalta ala koettiin usein vakaaksi.

”Suurin osa nuorista uskoi, että kestävyysarvojen painotus tulee näkymään metsäalalla tulevaisuudessa voimakkaammin. Tämä voi tarkoittaa, että alalla vallitsevat muutosvoimat siirtyvät metsäalaa koskeviin mielikuviin tulevaisuudessa”, Korhonen sanoo.

Tuotekehitys kiinnostaa

Vastauksista nousi esiin myös kiinnostusta metsäalaan. Iso osa kyselyyn vastanneista nuorista uskoi, että metsäsektorilta voisi löytyä heille työpaikka. Työtehtävistä houkuttelevimmaksi nähtiin uusien tuotteiden kehittäminen.

Vähiten kiinnostavimpana pidettiin suurten yritysten prosessityöntekijöiden, moto- ja rekka-autonkuljettajien, sahojen toimintaan ja hieman yllättäen puupohjaisiin tekstiileihin liittyviä työtehtäviä.

Nuorten suhtautuminen metsäalaan oli selvästi sukupuolittunutta. Kun vastaajilta kysyttiin, uskoisivatko he, että sopiva työpaikka voisi löytyä metsäalalta, miehistä kyllä vastasi puolet ja naisista 35 prosenttia vastaajista. Myös alueellisia eroja oli havaittavissa jonkin verran.

Naisten kiinnostuksen puute heijastelee sitä, että tekninen ala ei edelleenkään vedä naisia opiskelijoiksi yhtä paljon kuin miehiä.

Nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta selvitettiin osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa -tutkimusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito