Uudet suositukset vesien suojeluun julkaistu, tarpeetonta ojitusta vältettävä

Suometsiin suositellaan entistä matalampia ojia tai jatkuvaa kasvatusta.

Tapio on julkaissut uudet suositukset metsänhoidon vesiensuojeluun. Ne löytyvät metsanhoidonsuositukset.fi-verkkopalvelusta.

Metsien käsittelyssä vesiensuojelun päätavoite on minimoida kiintoaineksen ja ravinteiden huuhtoutuminen veden mukana. Olennaista on välttää tarpeetonta ojitusta ja maanpinnan paljastamista maanmuokkauksessa.

Suometsissä ojien kunnostus voi kuitenkin olla tarpeen. Uusien suositusten mukaan aiempaa matalammat ojat (50–90 senttiä) riittävät pitämään metsän kasvuisana ja hiilipäästöjä hillitsevänä. Ojien kunnostuksen vaihtoehtoja suometsissä ovat tuhkalannoitus ja jatkuva kasvatus, joka ylläpitää puuston peitteisyyttä ja kasvulle sopivaa vesitaloutta.

”Kun suunnitellaan toimenpiteiden voimakkuutta, on syytä varmistaa, että pysytään niissä rajoissa, jotka ovat aidosti hyödyllisiä metsän kasvulle”, sanoo vesiasiantuntija Tiina Ronkainen Tapiosta.

Rantametsien erityispiirteitä vaalitaan suojavyöhykkeillä. Puustoisen vyöhykkeen leveys valitaan kohteen mukaan, PEFC-sertifioinnin edellyttämä keskimäärin 10 metrin leveys on suosituksissa vähimmäisvaatimus. Kapea suojavyöhyke on tosin kaikkein alttein tuulituhoille. Ssn sijaan vähintään 30 metriä leveät, koskemattomat suojavyöhykkeet pystyvät pitkälti ylläpitämään hakkuita edeltäviä vesistön ympäristön olosuhteita.

Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. Niiden laadintaan osallistuvat metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijat, asiantuntijat ja tiedon käyttäjät. Tapio koordinoi työtä.

Metsälehti kuuluu Tapio-konserniin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat