Tutkimus: Kansalaiset asettavat monimuotoisuus- ja ilmastohyödyt työpaikkojen edelle

Myös muissa tutkimuksissa metsien ympäristöhyötyjen arvostus on lisääntynyt talous- ja työllisyysvaikutusten kustannuksella.

Luonnonvarakeskuksen kyselytutkimuksen mukaan kansalaiset arvostivat enemmän metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsien hiilinielua kuin metsäsektorin työpaikkojen tuomia hyötyjä.

Tutkimuksessa vertailtiin suomalaisten arvostuksia kansallisen metsäpolitiikan vaihtoehtojen välillä. Siihen vastasi 2 000 suomalaista.

Vastaajien välillä oli kuitenkin huomattavia eroja. Vastaajista tunnistettiin viisi suhteellisen samansuuruista ryhmää, jotka suhtautuivat eri tavalla metsänhoidon tavoitteisiin.

Ryhmät nimettiin seuraavasti: nykypolitiikan kannattajat, maksimihyötyjät, luontokadon vastustajat, heikkenemisen vastustajat sekä ne, jotka eivät arvostaneet metsäsektorin työpaikkoja.

Maksimihyötyjien mielestä suurimmat hyödyt tuovat monimuotoisuuden paraneminen, hiilinielujen vahvistuminen ja metsäsektorin työpaikkojen lisääntyminen. Vastaavasti niiden heikkeneminen tuo heidän mukaansa suurimmat haitat. Heikkenemisen vastustajat eivät halunneet toimia monimuotoisuuden tai hiilinielujen parantamiseksi, mutta vastustivat niiden heikentämistä.

”Nykypolitiikan kannattajissa oli keskimääräistä enemmän vanhempia henkilöitä ja miehiä, mutta vähemmän yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita. Maksimihyötyjissä ja luontokadon vastustajissa taas korostui kaupunkilaisten sekä yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus,” kertoo tutkija Erkki Mäntymaa.

Tutkimuksessa muodostettiin kolme vaihtoehtoa, joissa kussakin painotettiin erilaisia metsäpolitiikan tavoitteita. Vaihtoehdot nimettiin monimuotoisuuspolitiikaksi, hiilinielupolitiikaksi ja biotalouspolitiikaksi.

Näistä politiikkavaihtoehdoista kansalaiset halusivat mieluiten joko luonnon monimuotoisuutta tai hiilinieluja edistävää politiikkaa. Biotalouden kehittämistä edistävää politiikkaa pidettiin omalta kannalta jopa haitallisena.

Tutkimuksen taustalla on ajatus, että metsien erilaisilla hoitotavoilla voidaan vaikuttaa metsien kasvunopeuteen ja puun määrään, niiden kykyyn sitoa hiiltä ilmakehästä puuainekseen ja maaperään, luonnon monimuotoisuuteen ja elinympäristöjen laatuun sekä jokaisenoikeuksien myötä kansalaisten virkistyskäyttöön ja viihtyvyyteen.

Tulokset ovat samansuuntaisia monien kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten kanssa. Tutkimuksissa metsien ympäristöhyötyjen arvostus on lisääntynyt talous- ja työllisyysvaikutusten kustannuksella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat