Puulajivalinta, tuhkalannoitus ja harvennusvoimakkuus – näillä keinoilla voi vahvistaa maaperän nieluja

Metsänhoidosta voi olla apua maaperän nielujen lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä, HoliSoils-hankkeesta neuvotaan.

Maaperän hiilinieluja voidaan lisätä metsänhoidolla, HoliSoils-hankkeen laatimassa politiikkasuosituksessa todetaan. Hankkeessa on tutkittu metsänhoitokeinoja, joilla maaperän hiilinieluja voidaan lisätä ja kasvihuonekaasuja vähentää ja näin hillitä ilmastonmuutosta.

Suosituksessa listataan kuusi keinoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen:

  1. Typpi- ja puutuhkalannoitus boreaalisissa metsissä. Lannoitus voi kasvattaa maaperän hiilivarastoja, sillä ravinnepuutosten korjaaminen voi lisätä metsien biomassatuotosta ja karikkeen määrää. Lisääntynyt karikkeen määrä kasvattaa maaperän hiilivarastoa, mikäli hajotusnopeus ei vastaavasti lisäänny.
  2. Puulajivalinta voi lisätä maaperän hiilivarastojen kertymistä. Kasvupaikalle sopivan puulajin valinta voi lisätä metsän kasvua ja kariketuotantoa, mikä voi kasvattaa maaperän hiilivarastoa.
  3. Puuston harvennus ja hakkuut vaikuttavat maaperän hiilivarastoon. Voimakkaat hakkuut vähentävät maahan tulevan karikkeen määrää ja voivat lisätä sen hajotusnopeutta ja maaperän hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.
  4. Hakkuutähteiden korjuu. Yleensä hakkuutähteiden korjuu vähentää maaperän hiilivarastoa. Maanmuokkaus voi myös lisätä hiilivarastoa pitkällä tähtäimellä, koska se nopeuttaa uudistumista ja lisää puiden kasvua sekä niiden hiilisyötettä maaperään.
  5. Ojitettujen suometsien säilyttäminen puustoisina, kunnostusojituksen välttäminen ja vedenpinnan nostaminen. Nämä toimet voivat vähentää päästöjä. Lisäksi on otettava huomioon, että suometsien avohakkuut lisäävät päästöjä.
  6. Monimuotoisuuden lisääminen. Alueilla, esimerkiksi suojelualueilla, joilla on runsas monimuotoisuus ja suuri hiilivarasto, voi olla myönteinen vaikutus maaperän hiilensidontaan.

Vaikutukset huomioon päätöksenteossa

Päätöksenteon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsänhoidon vaikutukset maaperän kasvihuonekaasutaseisiin on otettava paremmin huomioon, kun suunnitellaan ja toteutetaan metsiin liittyviä ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitä. Toisaalta metsänhoitokäytäntöjen vaikutuksia maaperään ei ole kattavasti sisällytetty nykyisiin metsien kehitystä kuvaaviin malleihin. Tämä voi johtaa siihen, että näitä vaikutuksia ei oteta tavoitteenmukaisesti huomioon metsien käyttöä suunniteltaessa.

Lisätiedollekin on tarvetta.

”Tarvitaan lisää pitkäaikaista maaperän seurantaa, jotta maaperän hiilensidonnassa ja kasvihuonekaasupäästöissä tapahtuvat muutokset voidaan todentaa. Tarvitsemme myös lisää tutkimustietoa metsänhoidon maaperävaikutuksista, jotta voidaan varmistaa, mitkä hoitokäytännöt ovat tehokkaimpia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori ja hankkeen vastuuhenkilö sanoo Raisa Mäkipää tiedotteessa.

EU-rahoitteisessa HoliSoils-hankkeessa kehitetään työvälineitä maaperän seurantaan, hiotaan LULUCF sektorin kasvihuonekaasuarviointia, tehostetaan kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemistoimenpiteitä ja parannetaan maaperään perustuvien hillintä- ja sopeutumistoimenpiteiden sekä ekosysteemipalveluiden numeerista ennustamista. Luonnonvarakeskus koordinoi projektia, mukana on 18 partneria Euroopasta, yksi Uruguaysta ja yksi Japanista. Hanke päättyy vuonna 2025.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat