Syke: Lisää kuollutta puuta talousmetsiin

Lulucf-asetukseen ehdotetut muutokset eivät ole Suomen ympäristökeskuksen mukaan riittäviä.

llmastoneutraalisuuteen tähtäävään lulucf-asetukseen ehdotetut muutokset eivät paranna riittävästi luonnon monimuotoisuuden tilaa Suomessa, arvioi Suomen ympäristökeskus (Syke).

Syke ehdottaa kolmea toimenpidettä, jotka turvaisivat luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja edistäisivät hiilensidontaa. Ne on sen mukaan laadittu niin, että samoja mittareita voidaan käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Yksi toimenpiteistä on kasvattaa kuolleen puun määrä talousmetsissä vähintään kymmeneen kuutiometriin hehtaarilla ja vanhojen järeiden puiden määrä vähintään neljästä kahdeksaan puuyksilöön hehtaarilla. Tämä kasvattaisi Syken mukaan metsien maaperään ja lahopuuhun sitoutuneita hiilivarastoja.

Kaksi muuta toimenpidettä ovat kääntää epäsuotuisassa tilassa olevien luontodirektiivin metsäisten luontotyyppien sekä mahdollisimman monen luonto- ja lintudirektiivissä mainitun lajin kehitykset suotuisiksi. Luontodirektiivin metsäisiä luontotyyppejä ovat esimerkiksi lehdot, harjumetsät ja puustoiset suot.

”Jos luontotyyppien ja direktiivilajien tilan parantamisvaade olisi osa myös lulucf-ohjauskeinoa, olisi jäsenmailla vahva, toisiaan täydentävä ’tuplakannustin’ luontotyyppien ja lajien tilan parantamiseen suojelua, ennallistamista ja luonnonhoitoa lisäämällä sekä metsänhoitoa kehittämällä esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen avulla”, arvioi Syken ryhmäpäällikkö Kimmo Syrjänen.

EU:n maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskevaa lulucf-asetusta päivitetään parhaillaan. Uudistettu asetus tulee voimaan aikavälille 2026–2030.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut